เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครนายก

วันที่ 11 ธ.ค. 2558 )
 
allowfullscreen="">

วันนี้ลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก ดร.จินตนา พลอยภัทรภิญโญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครนายก ดำเนินการจัดงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2558 โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธี อันซึ่งประจักษ์ชัดถึงความเมตตาอันเต็มเปี่ยมและความปรารถนาที่จะเห็นสังคมไทย ปลอดจาการทุจริต คอรัปชั่น อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศชาติบ้านเมือง

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมโครงการนี่ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมและทุภาคส่วนตระหนักถึงผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดจากการทุจริตคอรัปชั่นในประเทศ สร้างภาพลักษณ์อันดีให้กับประเทศไทย ในงานกิจกรรม ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ การเดินรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น การจัดนิทรรศการในหัวข้อการต่อต้านการทุจริต การประกวดการพูดสุนทรพจน์ การแสดงของนักเรียน และการลงนามประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา เครือข่ายภาคประชาชนป้องกันการทุจริต และผู้สนใจทั่วไปรวมทั้งสิ้น 300 คน