เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ทสม.แห่งชาติ (จังหวัดนครนายก)

วันที่ 15 ธ.ค. 2558 )
ายเชาว์ลิตร์ ชัยลิ้นฟ้า สำนักงานประชาสัมพันธ์ นย.
 

การจัดกิจกรรมเนื่องในวัน ทสม.แห่งชาติ (4 ธันวาคม 2558)

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก โดย ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมในครั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พ.ศ.2550 มราเข้ามาส่งเสริมในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ด้วยความสมัครใจ เข้ามาเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน หรือเรียกสั้นๆว่า ทสม. มีตั้งแต่ ระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ จังหวัดนครนายกมี ทสม. ที่ลงทะเบียน จำนวน 1,010 คน มีเครือข่ายเชื่อมโยงทุกระดับ คณะกรรมการเครือข่ายระดับจังหวัดมี 11 ท่าน ทั้งนี้ทางราชการได้กำหนดให้ วันที่ 4 ธันวาคม เป็นวัน ทสม.แห่งชาติ