เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
การขับเคลื่อนการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรภาครัฐ

วันที่ 20 เม.ย. 2559 )
 
การขับเคลื่อนการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรภาครัฐ

             เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 08.30 น. คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปโครงสร้างองค์ภาครัฐ นำโดย นางเบญจวรรณ สร่างนิทร และคณะฯได้เดินทางเข้าพบท่าน ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และต่อจากนั้นใยเวลา 09.00 น. นางเบญจวรรณ สร่างนิทร เป็นประธานในการประชุมการขับเคลื่อนการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรภาครัฐ พร้อมนี้ในการประชุมมีแนวทางปฏิรูปงานการบริการประชาชนในพื้นที่ 3 แนวทาง คือ (1) การกำหนดกลไกลหลักในการให้บริการประชาชน กำหนดให้จังหวัดจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเพื่อทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอของประชาชน และทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วม กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดตั้งให้ศูนย์ดำรงธรรมระดับอำเภอและจังหวัด เป็นกลไกหลักในการบริการประชาชนในพื้นที่ (2) การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการมอบอำนาจ เพื่อให้พระราชกฤษฎีกามอบอำนาจเป็นเครื่องมือสำคัญและช่วยสนับสนุนให้บริการประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง อำนวยความสะดวกและการให้บริการประชาชนที่เป็นอำนาจของส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัด ระดับอำเภอซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ในการบริการที่ใกล้ชิดกับประชาชน และชุมชนมากที่สุด (3) การพัฒนาและเชื่อมโยงระบบเครือข่ายการบริการ เพื่อให้การบริการประชาชนให้บังเกิดผลและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงเสนอการดำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนในพื้นที่ โดยในระยะแรก เป็นการดำเนินการในงานบริการที่มีความสำคัญ

ส.ปชส.นย.ข่าว

                                                                                                                                                 19 เม.ย. 2559