หนังสือพิมพ์

 

ข่าวนครราชสีมา

 

              ที่ตั้ง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา (ส.ปชส.นม.)                  ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 1 ถ.มหาดไทย ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000


เว็บไซค์หน่วยงานในจังหวัดนครราชสีมา
 สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา
 กองทัพภาคที่ 2
 ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
 สำนักงานสัสดีจังหวัดนครราชสีมา
 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา
 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา
 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
 สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา
 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
 สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครราชสีมา
 สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนครราชสีมา
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ นม.
 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
 สำนักงาน เกษตรจังหวัดนครราชสีมา
 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
 สำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
 สำนักงานปฎิรูปที่ดินนครราชสีมา
 สำนักงาน ประมงจังหวัดนครราชสีมา
 สำนักงานนักงานชลประทานที่ ๘
 โครงการชลประทานนครราชสีมา
 สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา
 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๑
 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๕ นม.
 สำนักงานทางหลวงที่ ๘ นครราชสีมา
 แขวงการทางนครราชสีมา ที่ ๑
 แขวงการทางนครราชสีมา ที่ ๒
 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา
 สำนักทางหลวงชนบทที่ ๕ นครราชสีมา
 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมา ๓
 สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
 สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา
 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา
 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
 โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา (กฟฝ)
 โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา
 ททท. สำนักงานนครราชสีมา
 ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3
 สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
 การสวนสัตว์นครราชสีมา
 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑
 ศูนย์อนามัยที่ ๕
 สนง.กศน.จังหวัดนครราชสีมา
 สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑
 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑
 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒
 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓
 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔
 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕
 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖
 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗
 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๑
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
 สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา
 สถานเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา
 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา
 ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดนครราชสีมา
 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๕
 ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๕
 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖
 ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมาวิทยุการบินแห่งประเทศไทย
 สำนักงาน กกต. การเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา

 

         โทรศัพท์ 0 4425 1818, 0 4425 4927 โทรสาร (Auto) 0 4425 4928       โทรเครือข่ายมหาดไทย 364 61

เว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา http://pr.prd.go.th/nakhonratchasima/ e-mail : prkorat@gmail.com หรือ prkorat@hotmail.com

  เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่