ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน จัดแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตย เพื่อคัดเลือกเข้าแข่งขันในระดับภาค

วันที่ 30 ม.ค. 2556 )

             ที่โรงเรียนสตรีศรีน่าน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตย เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าแข่งขันในระดับภาคในโอกาสต่อไป
           นางสุดา มากทอง ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน กล่าวว่า การจัดการแข่งขันตอบปัญหาระชาธิปไตย เป็นโครงการที่กรมประชาสัมพันธ์มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทั่วประเทศ จัดกิจกรรมการแข่งขันการตอบปัญหาประชาธิปไตย ประจำปี 2556 ด้วยเห็นว่าประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 เป็นกฎหมายสูงสุด แต่ปัจจุบันพบว่ามีประชาชนเป็นจำนวนมากยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของตนเอง ส่งผลให้ที่ผ่านมามีความขัดแย้งทางการเมืองที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งการละเมิดสิทธิของผู้อื่น ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหาประชาธิปไตยในระดับเยาวชน ซึ่งเป็นช่วงที่เขาเพิ่งจะเริ่มมีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นครั้งแรก เพื่อ ปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกที่ดี สร้างความรู้ความเข้าใจ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น การแสดงออกตามวิถีทางในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปขยายผลให้กับเพื่อน ๆ เยาวชน ในสถานศึกษานั้น ๆ สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้มีโรงเรียนส่งเข้าแข่งขันจำนวน 11 โรงเรียน ผลการแข่งขันปรากฏว่า โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 1 เป็นทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร และเป็นตัวแทนของจังหวัดน่านเข้าแข่งขันในระดับเขต โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นทุนการศึกษา 3,000 บาท และโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นทุนการศึกษา 2,000 บาท และทุกโรงเรียนที่ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยจะได้รับใบประกาศนียบัตรทุกคน
 
...........................................
พวงพยอม  คำมุง / ข่าว

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน