ข่าวเด่น
สาระความรู้ เรื่อง สถาบันการแพทย์ สยามินทราธิราช

วันที่ 30 ม.ค. 2556 )
www.si.mahidol.ac.th

สาระความรู้ เรื่อง สถาบันการแพทย์ สยามินทราธิราช
 
              โรงพยาบาลนี้ได้คิดมาช้านาน อยากจะให้มีขึ้นในทันใด แลสั่งไว้ขอให้จัดการให้ได้สำเร็จดังประสงค์ ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็จะคิดจัดการให้มีขึ้นจงได้ แลจะอุดหนุนการโรงพยาบาลด้วยทุนรอนส่วนหนึ่ง......
              ภายหลังเกิดวิบัติเคราะห์ร้ายลูกซึ่งเป็นที่รักตายเป็นที่สลดใจด้วยการที่รักษาไข้เจ็บ เห็นว่าแต่ลูกเราพิทักษ์รักษาเพียงนี้ยังได้ความทุกข์เวทนาแสนสาหัส ลูกราษฎรที่อนาถาทั้งปวงจะได้ความลำบากทุกข์เวทนายิ่งกว่านี้ประการใด ยิ่งทำให้มีความปรารถนาที่จะให้มีโรงพยาบาลยิ่งขึ้น
               พระราชหัตถเลขาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมี ไปถึงคณะกรรมการจัดสร้างโรงพยาบาลศิริราช พุทธศักราช ๒๔๓๑
                จากพระราชหัตถเลขา นี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงพร้อมใจ เทิดทูนพระราชปณิธานสืบสานเป็นพันธกิจเพื่อพัฒนางานด้านการแพทย์ ทั้งการบริการ การศึกษาและการวิจัย น้อมนำเป็นหลักชัยเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชน
                 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยได้รับมอบพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟธนบุรีประมาณ ๓๓ ไร่ เพื่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย อาคารศูนย์ความเป็นเลิศในการบริการทางการแพทย์ และสวนเฉลิมพระเกียรติ รวมทั้งทางเดินริมน้ำ ท่าน้ำ พิพิธภัณฑ์ และอนุรักษ์อาคารสถานี รถไฟธนบุรี
              สำหรับสัตถุประสงค์ของการสร้าง สถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช (Sayamindradhiraj Medical Institute)
มีดังนี้           
              ๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานกำเนิดทั้งการรถไฟแห่งประเทศไทยและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณ ต่อคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นอเนกนานัปการ
              ๒. เพื่อให้ประเทศไทยมีสถาบันทางการแพทย์ที่มีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาชาติทั้งด้านการวิจัย การศึกษา และการบริการ
               ๓. เพื่อพัฒนาศักยภาพของพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟธนบุรี ให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อวงการแพทย์และสาธารณสุข โดยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ ศูนย์กลางทางการวิจัย เผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้กับสถาบันอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ
               ๔. เพื่อประสานประโยชน์ของประชาชนในละแวกคลองบางกอกน้อย และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร เป็นต้น ให้สามารถใช้พื้นที่นี้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
                พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารโครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์ ณ บริเวณสถานีรถไฟธนบุรี เขตบางกอกน้อย ในวันจันทร์ที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. และพระราชทานนาม ดังนี้
                 ๑. สถาบันการแพทย์ชื่อว่า สถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช (Sayamindradhiraj Medical Institute)
                 ๒. อาคารโรงพยาบาลชื่อว่า อาคารปิยมหาราชการุณย์ (Piyamaharajkarun Building)
                 ๓. อาคารวิจัยชื่อว่า อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (His Majesty the King’s 80th Birthday Anniversary 5th December 2007 Building) พร้อมทั้งประดิษฐานตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อพัฒนาการแพทย์ไทยอย่างต่อเนื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน พระบรมราชูปถัมภ์ในการดำเนินงานทางการแพทย์ ทั้งด้านอาคารสถานที่ เวชภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย์ และการวิจัย ทำให้งานบริการ และการศึกษาวิชา แพทย์มีความก้าวหน้า มีคณะแพทยศาสตร์เกิดขึ้นเพื่อรองรับการผลิตบุคลากร ทางการแพทย์ให้เพียงพอต่อจำนวนประชากร ตามแนวทางการสร้างคนสืบสนอง พระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนก พร้อมรองรับผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยยากไร้ สนับสนุนการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ รวมทั้งการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์ระดับสากล.
..................................................... 
 
๓๐ มกราคม ๒๕๕๖
นิสารัชต์ นิลสว่าง / เรียบเรียง
http:// www.si.mahidol.ac.th/ ข้อมูล

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน