ข่าวเด่น
องคมนตรี (พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก) เป็นประธานเปิดโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูหวาย จังหวัดน่าน

วันที่ 4 ก.ค. 2556 )

            เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ฯพณฯ องคมนตรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก ได้เป็นประธานเปิดโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูหวาย จังหวัดน่าน ที่ บริเวณบ้านน้ำกิ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน สืบเนื่องจากการปฏิบัติพระราชกรณียกิจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดน่าน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นของพันธุ์หวายพื้นเมืองของจังหวัดน่าน ที่จะเป็นแหล่งวัตถุดิบให้แก่ราษฎรในพื้นที่นำเป็นใช้ในการประกอบอาชีพจักสาน จึงทรงมีพระราชดำริให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูหวายพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดน่าน ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดตั้งโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู และส่งเสริมการปลูกหวายและไผ่ จังหวัดน่าน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้นเมื่อปี 2554 เพื่อสนองพระราชดำริของพระองค์ท่าน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
               ในปี 2555 – 2556 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมการปลูกหวายและไผ่จังหวัดน่าน ตามพระราชดำริฯ ได้สนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้ปลูกรวบรวมฟื้นฟูหวายพื้นเมืองจังหวัดน่าน จำนวน 800 ไร่ ปลูกไผ่ 200 ไร่ จากการสำรวจปริมาณการใช้หวายเพื่อการจักสานในพื้นที่จังหวัดน่าน พบว่า ในแต่ละปีมีการใช้หวายเส้นประมาณ 170,000 เส้น ผิวหวายประมาณ 30,000 กิโลกรัม โดยขนาดเส้นหวายที่จะใช้ในการจักสานได้ต้องอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป ดังนั้น เพื่อสนองพระราชดำริฯ ให้สามารถผลิตหวายให้เพียงพอต่อความต้องการ ต้องปลูกหวายประมาณ 1,000 ไร่/ปี ซึ่งส่วนราชการเพียงอย่างเดียวไม่สามารถดำเนินการได้ จะต้องมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งเอกชน และประชาชน ที่จะนำไปปลูกในพื้นที่ของตนเอง
             สำหรับปี 2556 ทาง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู และส่งเสริมการปลูกหวายและไผ่ จังหวัดน่าน ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และประชาชน ร่วมกันฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม โดยการปลูกหวายในพื้นที่โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและส่งเสริมการปลูกหวายและไผ่ จังหวัดน่าน เนื้อที่ 200 ไร่ ณ บริเวณบ้านกิ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เพื่อให้พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมกลับคืนสู่สภาพธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เป็นการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่พื้นที่ป่าไม้ และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนสืบไป
 
..............................................
พวงพยอม   คำมุง / ข่าว
สมาน      สุทำแปง / ภาพ

 
« กรกฎาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน