ข่าวเด่น
จ.น่าน ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

วันที่ 5 ก.ค. 2556 )

              นายชุมพร แสงมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน แจ้งว่า สื่อปัจจุบันมีอิทธิพลและส่งผลกระทบทำให้สังคมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่มีข้อจำกัดในการรับรู้ เรียนรู้ และตัดสินใจในการวิเคราะห์ต่อสิ่งต่าง ๆ ที่ได้รับและสัมผัสจากสื่อ เด็กและเยาวชนในปัจจุบันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่เป็นนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนนโยบาย ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ในการสร้างสรรค์อารยธรรมที่ดีงามสู่วิถีชีวิตและสังคมคุณภาพ สังคมต้องสงวนให้เด็กและเยาวชนได้รับสื่อที่ดีและสร้างสรรค์เพื่อที่จะเจริญเติบโตเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป แต่สื่อที่ดีเหล่านี้กลับไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องทุน ความหมายของสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หมายความว่า สื่อที่มีเนื้อหาส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้ ทักษะการใช้ชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและสังคม รวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามัคคีและสามารถใช้ชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายได้อย่างเป็นสุข
              ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน แจ้งต่อว่า จากสภาพปัญหาสื่อที่ส่งผลกระทบต่อค่านิยมและวิถีชีวิตของคนในสังคม โดยเฉพาะเด็กและยาวชน ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลได้ตระหนักถึงสภาวการณ์ดังกล่าว จึงได้ออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ พ.ศ. 2551 เพื่อดำเนินการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์และแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จังหวัดน่าน ได้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดน่านขึ้น เพื่อดำเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการดำเนินการด้านพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ของจังหวัดน่าน รวมทั้งภารกิจด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ให้ความรู้แก่ประชาชน เรียนรู้เท่าทันสื่อ รวมทั้งการใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม โดยกำหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดน่าน ขึ้น ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดน่าน เพื่อระดมความคิดเห็น สะท้อนปัญหา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทุกภาคส่วน เพื่อสังคมจะได้มีสื่อสร้างสรรค์ ให้เด็กและเยาวชนได้รู้เท่าทันสื่อ พัฒนาตนเองให้เป็นกำลัง และอนาคตของประเทศต่อไป
 
........................................
พวงพยอม  คำมุง / ข่าว

 
« สิงหาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน