ข่าวเด่น
น่านจัดประชุมระดมสมองสื่อมวลชนผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อหาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว

วันที่ 11 ก.ค. 2556 )

                         เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 56 ที่โรงแรมน่านตรึงใจ นายอดิศร พิทยายน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  ประธานเปิดการประชุม การระดมสมองสื่อมวลชนผู้ประกอบการธุรกิจเชิงท่องเที่ยวจังหวัดน่าน เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน  โดยมีการพิจารณาองค์ประกอบของแนวดำเนินการ ซึ่งประกอบด้วยเป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์การบูรณาการกลุ่มพื้นที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยว และพื้นที่เชื่อมโยงในการเสริมสร้างการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อให้มีเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ รูปแบบ และวิธีการอย่างเป็นระบบ เพื่อพลิกโฉมการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับแนวหน้าของประเทศ และมีขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดการท่องเที่ยวระหว่างประเทศในระยะยาว รวมทั้งการฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยวทาง ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน ปรับปรุงเส้นทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสะดวกและปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวรวมถึงปรับปรุงป้ายสัญลักษณ์การจราจรและป้ายบอกแหล่งท่องเที่ยวให้มีทั้งปริมาณที่เพียงพอและมีมาตรฐานเดียวกัน ปรับปรุงระบบจราจรเพื่อมิให้ปริมาณจารจรส่งผลกระทบต่อโบราณสถานต่างๆในพื้นที่เมืองน่านและพื้นที่เชื่อมโยง จัดตั้งศูนย์บูรณาการการป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว โดยสนธิกำลังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรและอุปกรณ์เครื่องมือ  ให้มีคุณภาพมาตรฐานและมีความยั่งยืน โดยมีสื่อมวลชนผู้ประกอบการธุรกิจเชิงท่องเที่ยวจังหวัดน่าน และผู้สนใจ 50 คน เข้าร่วม

                        ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายาประสาท ผอ.สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีหลังด้านเก็บเกี่ยว ม.นเรศวร กล่าวว่า การประชุมเป็นการประชุมเพื่อระดมสมอง สื่อมวลชนผู้ประกอบการธุรกิจเชิงท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อให้เกิดแนวทางในการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงนโยบายระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดน่าน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การบริหารจัดการ การท่องเที่ยวที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความพร้อมในการให้บริการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน โดยยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ในเชิงกลุ่มพื้นที่และการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน ของแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาสินค้า บริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว เพื่อสร้างภาพลักษณ์ ของการท่องเที่ยวให้เป็นจุดขายนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย   นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชน และผู้ประกอบธุรกิจในการบริการด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างสมดุลของระบบนิเวศเมืองให้ดำรงอยู่ในสภาพที่ยั่งยืน ส่งเสริมการใช้ประโยชน์เมืองเก่าน่านอย่างรู้คุณค่าโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมและภูมิทัศน์ของเมืองเกาน่าน เร่งรัดการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น เพื่อสร้างความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยว และสร้างมูลค่าทางการท่องเที่ยวให้เพิ่มมากขึ้น พัฒนาแนวคิดการสร้างสรรค์ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนให้เกิดมูลค่าทั้งทางเศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน  เสริมสร้างและพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก การบริการ และความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลและครบวงจร

 

ศรายุทธ  ประเสริฐนิรมล  ภาพ / ข่าว 


 
« สิงหาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน