ข่าวเด่น
เชิญประชาชนแสดงข้อคิดเห็นการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนเวียงสา จังหวัดน่าน

วันที่ 28 พ.ย. 2556 )
โยธาธิการและเมือง จ.น่าน

เชิญประชาชนแสดงข้อคิดเห็นการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนเวียงสา จังหวัดน่าน
 
                  กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ปิดประกาศแผนที่ แผนผัง ข้อกำหนดและรายการประกอบแผนผัง ของผังเมืองรวมชุมชนเวียงสา จังหวัดน่าน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการดำเนินงานของกรมโยธาธิการและ ผังเมือง ได้มีโอกาสร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวม จังหวัดน่านโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน
                จึงขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วยเสียในการกำหนด ผังเมืองรวมชุมชรเวียงสา ไปตรวจดูผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้ที่ศาลากลางจังหวัดน่าน องค์การบริหารส่วน จังหวัดน่าน ที่ว่าการอำเภอเวียงสา สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน สาขาเวียงสา สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง สำนักงานเทศบาล ตำบลเวียงสา ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลส้าน สาธารณสถานภายในเขตผังเมืองรวม สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
               นายอดิศร พิทยายน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเขตผังเมืองรวมมีสิทธิ ร้องขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวมได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเสนอคำร้อง ซึ่งสามารถทำคำร้องขอยื่นเป้นหนังสือย่นที่ศาลากลางจังหวัดน่าน หรือองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดน่าน ที่ว่าการอำเภอเวียงสา สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน สาขาเวียงสา สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง สำนักงานเทศบาล ตำบลเวียงสา ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลส้าน สาธารณสถานภายในเขตผังเมืองรวม สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน นอกจากนี้ยังยื่นคำร้องได้ทาง www.dnpt.go.th ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งหากครบกำหนดแล้ว กรมโยธาธิการจะได้นำเสนอข้อมูลที่ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามคำร้อง หรือหากไม่ผู้คัดค่าน จะได้นำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อดำเนินการออกกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมต่อไป.
 
 นิสารัชต์ นิลสว่าง / ข่าว

 
« มิถุนายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน