ข่าวเด่น
บทความพิเศษ : หนังสือ “สัจธรรมแห่งแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

วันที่ 21 มี.ค. 2557 )

           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานบทความเรื่อง "เรียนรู้การทรงงาน สู่การพัฒนาประเทศยั่งยืน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ” แก่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่ออัญเชิญมาเป็นบทนำ ในหนังสือ "สัจธรรมแห่งแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ที่จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556 เพื่อเผยแพร่ถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อชาวไทย ตลอดจนนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติต่อไป
            เนื้อหาส่วนหนึ่งของบทความพระราชทานกล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระ-นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมุ่งมั่นอย่างมีวิริยะและอุตสาหะที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุข อยู่ดีกินดี ด้วยการเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎร เพื่อทรงศึกษาและหาหนทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมาย โดยทรงยึดหลักในการดำเนินโครงการว่า ต้องเป็นการพัฒนาที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งหวังประโยชน์ให้เกิดแก่ส่วนรวม และประเทศชาติอย่างแท้จริง จึงจะเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน พระองค์จะเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรให้เห็นพื้นที่จริง ๆ จะต้องทรงรู้เสียก่อนว่า พื้นที่นั้นในด้านภูมิศาสตร์และภูมิสังคมเป็นอย่างไร โดยตรัสว่า การเสด็จฯ ด้วยพระองค์เองนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก จะได้มีความรู้สึกต่อพื้นที่นั้น และพระราชทานความช่วยเหลือได้ตรงกับความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่จะทรงสอนผู้ตามเสด็จ ให้รู้จักดูแผนที่และสังเกตภูมิประเทศ ดูภูเขา ทางน้ำ ต้นไม้ ซักถามผู้ที่อยู่ในพื้นที่ให้ทราบข้อมูลมากที่สุด
             สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ยังทรงเล่าถึงประสบการณ์ตามเสด็จไปทรงงานในถิ่นทุรกันดาร ว่า มีมากมายเล่าเท่าไหร่ไม่จบ ออกไปทุกครั้งก็ได้ความรู้ความคิดและมีประสบการณ์ใหม่ ๆ เมื่อครั้งที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์ทรงจำได้ว่า มี "ทีมพัฒนา” ออกไปเยี่ยมราษฎร บางทีรู้สึกสงสัยว่ามีคนโน้นคนนี้มาหาท่านด้วยปัญหาที่เจ้าตัวแก้ไม่ตก หรือ มีปัญหามาก เคยทูลถามสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงคิดได้อย่างไร ควรจะทำอย่างไรดีกับคนไหน พระองค์มีรับสั่งว่า "ถ้าเรามีความรักและความห่วงใยก็ย่อมทำได้” ส่วนวิธีการทรงงานและการทำงานของขบวนตามเสด็จนั้น คติที่พระราชทานให้เป็นหลักของการทำงานมีอยู่มาก เช่น เราอย่าคิดหวังยึดใครเป็นที่พึ่ง แต่ต้องทำตัวให้เป็นที่พึ่งของคนได้ คนที่มาขอความช่วยเหลือมีความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก จะต้องรีบช่วยเขาทันที จะไปรอเอาไว้ก่อนไม่ได้ และประการสำคัญคือ "การให้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง”
            นอกจากนี้ ในหนังสือยังมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ อาทิ จากพระปฐมบรมราชโองการสู่แนวพระราชดำริการทรงงาน, สัจธรรมแห่งแนวพระราชดำริ...สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง...นำสู่ความสุขอย่างยั่งยืน เป็นต้น ซึ่งหากสถาบันการศึกษา หรือ ห้องสมุดใดมีความประสงค์อยากได้ ได้หนังสือเล่มนี้ สามารถติดต่อขอรับได้ที่ โทร.0-2628-2847 หรือ ประชาชนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดหนังสือนี้ได้จากเว็บไซต์ www.nesdb.go.th
 
........................................
พวงพยอม คำมุง / เรียบเรียง
ข้อมูลจาก : ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่การประชาสัมพันธ์
ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ สปข.3

 
« กรกฎาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน