ข่าวเด่น
สัมมนา“รักษ์ป่าน่าน” สืบสานแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 24 มี.ค. 2557 )

             สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "รักษ์ป่าน่าน สืบสานแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา” สยามบรมราชกุมารี” เพื่อเร่งฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้จังหวัดน่านให้คืนสู่สมดุลอย่างยั่งยืน
             วันนี้ (24 มีนาคม 2557) ที่โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช เปิดการสัมมนา เรื่อง "รักษ์ป่าน่าน สืบสานแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยมี นายบรรพต คันธะเสน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้ากลุ่มและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ซึ่งการจัดสัมมนาฯในครั้งนี้ สืบเนื่องจากการที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานสัมมนาวิชาการ "รักษ์ป่าน่าน” ที่ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการเครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 ทรงบรรยายเรื่อง "การสร้างสำนึกให้เด็กและเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” และทรงมีความห่วงใยในทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดน่านที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จนมีสภาพเสื่อมโทรม เกิดความไม่สมดุลของธรรมชาติ ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ในการนั้นได้มีรับสั่งให้เร่งอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ให้คืนสู่สมดุลโดยเร็ว โดยมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการอนุรักษ์ป่าไม้ให้แก่เด็กและเยาวชน รวมถึงกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดน่าน ร่วมแรงร่วมใจในการแก้ไขปัญหา หาวิถีทางที่จะคงสภาพป่าเมืองน่านได้พลิกคืนสู่ธรรมชาติดั้งเดิม เพื่อเป็นมรดกตกทอดสู่รุ่นลูกหลานของชาวจังหวัดน่านต่อไป
              นอกจากนี้ นายธีระภัทร ประยูรสิทธิ์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุพืช ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดสัมมนาฯในครั้งนี้ เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสนองแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการสร้างจิตสำนึกให้กับเด็ก เยาวชนและนักเรียน เน้นให้เด็กและเยาวชนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เรียนรู้จากวิถีการดำรงชีวิตของชุมชน ที่พยายามปรับตนให้อยู่ร่วมกับป่า ด้วยการผสมผสานความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ และภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชน ชุมชนสามารถผลิตอาหารได้อย่างเพียงพอ มีรายได้เสริมจากผลผลิตที่เกิดขึ้นในชุมชน ไม่ต้องแผ้วถางขยายพื้นที่เพิ่มเติม และจะยังเป็นการหยุดยั้งการแผ้วถางขยายพื้นที่ทำกินอย่างแท้จริง ซึ่งกรมอุทยานฯ ได้จัดทำโครงการตามแนวพระราชดำริของพระองค์ท่าน โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เยาวชนเข้ามาศึกษาธรรมชาติในพื้นที่อุทยาน การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูหวายและไผ่ในระดับโรงเรียน จัดตั้งกลุ่มเยาวชนต้นน้ำ จัดตั้งครูป่าไม้เพื่อสอนในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในโรงเรียน ที่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์และรอบแนวเขตป่าอนุรักษ์ เช่น โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นต้น
             การสัมมนาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 และสาขาลำปาง ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้ากลุ่ม ผู้อำนวยการศูนย์บริหารโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำฯ ที่ 13 (แพร่) ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำลุ่มน้ำยม หัวหน้าหน่วยงานและโครงการภาคสนามในท้องที่จังหวัดน่าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวนกว่า 150 คน และคาดว่าจะทำให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ได้รับความรู้ความเข้าใจและนำไปสู่การปฏิบัติและกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดน่าน ได้ร่วมแรงร่วมใจในการแก้ไขปัญหา นำพาป่าเมืองน่านได้พลิกฟื้นคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อเป็นมรดกตกทอดสู่ลูกหลานของชาวจังหวัดน่าน และสนองแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อไป **********************
รดา บุญยะกาญจน์ /ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
24 มีนาคม 2557

 
« สิงหาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน