ข่าวเด่น
น่านเตรียมความพร้อมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วันที่ 25 มี.ค. 2557 )

                                           วันนี้ ( 25 มี.ค. 57 ) ที่โรงแรมน่านฟ้าใสรีสอร์ท อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดน่านสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2557 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทและอำนาจหน้าที่ รวมทั้งพัฒนาบุคลิกภาพ ทัศนคติ วิสัยทัศน์แนวคิดและวิธีการของกำนัน – ผู้ใหญ่บ้านให้เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน โดยมีนายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ ภาพรวมเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการเชื่อมโยงจังหวัดชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ทุกตำบลในจังหวัดน่าน ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนและเจ้าหน้าที่สังกัดที่ทำการปกครองจังหวัดน่านเข้าร่วมรับการอบรมทั้งสิ้น 120 คน
                                             จากการที่กรมการปกครองได้จัดทำแผนแม่บทกรมการปกครองต่อประชาคมอาเซียนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมของฝ่ายปกครองรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยกำหนดให้ที่ทำการปกครองจังหวัดจัดทำโครงการที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความมั่นคง สังคมวัฒนธรรม และส่งเสริมบทบาทของฝ่ายปกครองในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ที่ทำการปกครองจังหวัดน่านจึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพกำนัน – ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดน่านสู่ประชาคมอาเซียนประจำปี 2557 โดยมุ่งเน้นการนำความรู้ แนวความคิด เทคนิคและวิธีการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและสามารถถ่ายทอดความรู้ไปสู่ประชาชนในพื้นที่ได้ สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน มาบรรยายให้ความรู้แก้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 
ศรายุทธ  ประเสริฐนิรมล  ภาพ / ข่าว

 
« สิงหาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน