ข่าวเด่น
จังหวัดน่าน ขับเคลื่อนโครงการ 1 อำเภอ 1 ลุ่มน้ำ 1 ธนาคารต้นไม้ ตามวาระจังหวัดน่าน “สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ”

วันที่ 7 พ.ค. 2557 )

               จังหวัดน่าน ประชุมวิทยากรขับเคลื่อนโครงการ 1 อำเภอ 1 ลุ่มน้ำ 1 ธนาคารต้นไม้ ตามวาระจังหวัดน่าน "สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ” เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และเพิ่มพื้นที่ป่าแหล่งต้นน้ำ
              นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมวิทยากรโครงการ 1 อำเภอ 1 ลุ่มน้ำ 1 ธนาคารต้นไม้ ตามวาระจังหวัดน่าน 2013-2017 "สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ” โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน สนง.ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน กอ.รมน.จ.น่าน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริฯ และนายพันธุ์ชัย วัฒนชัย ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริฯ เข้าร่วมประชุม
             สืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการ "รักษ์ป่าน่าน” ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับกองทัพบก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริหารวิชาการเครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานในการสัมมนาและทรงบรรยายเรื่อง การสร้างสำนึกให้เด็กและเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าแหล่งต้นน้ำ และขับเคลื่อนการดำเนินงานตามวาระจังหวัดน่าน "สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ” ซึ่งจังหวัดน่าน ได้กำหนดจัดอบรมโครงการ 1 อำเภอ 1 ลุ่มน้ำ 1 ธนาคารต้นไม้ ทั้ง 15 อำเภอ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มๆ ละ 3 อำเภอๆ ละ 30 คน รวม 90 คน/กลุ่ม เพื่อเรียนรู้กระบวนการเข้าใจ เข้าถึง การพัฒนา ตามแนวทางโครงการปิดทองหลังพระฯ ทำความเข้าใจกับชาวบ้าน ตลอดจนออกสำรวจสภาพทั่วไปของชุมชน จัดทำแผนเพื่อการพัฒนา และศึกษาดูงานตามวาระจังหวัดน่าน
                ทั้งนี้ การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามวาระจังหวัดน่าน"สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ” ต้องได้รับการบูรณาการจากหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทุกคน เข้ามามีส่วนร่วมในการเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ร่วมกันผลักดันให้จังหวัดน่านได้รับการพัฒนา และขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามวาระจังหวัดน่าน "สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ” อย่างต่อเนื่องและจริงจัง ต่อไป
.....................................................
รดา บุญยะกาญจน์ / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
7 พฤษภาคม 2557

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน