ข่าวเด่น
วันวิสาขบูชาโลกวันสำคัญของพุทธศาสนาสากล

วันที่ 12 พ.ค. 2557 )
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินจ.น่าน

บทความเรื่อง วันวิสาขบูชาโลกวันสำคัญของพุทธศาสนาสากล
 บุษรินทร์ บุญมี / เรียบเรียง
 
วันวิสาขบูชาเป็นวันคล้าย วันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 โดยได้เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ 3เหตุการณ์เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นับว่าเป็นวันที่มีความสำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกคนทั่วโลก เป็นวันที่มีการประกอบพิธีพุทธบูชา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระวิสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์และสรรพสัตว์ รวมถึงเหตุอัศจรรย์ทั้ง 3 ประการ ที่มาบังเกิดในวันเดียวกัน
พุทธสนิกชนควรนำหลักธรรมคำสั่งสอนที่สำคัญของพระพุทธองค์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในการดำรงชีวิต ได้เเก่
ความกตัญญู คือ การรู้คุณคน เป็นคุณธรรมที่คู่กับความกตเวที หมายถึงการตอบแทนคุณ ทีนั้นสามารถเกิดขึ้นได้กับทั้ง บิดามารดาและลูก ครูอาจารย์กับศิษย์ นายจ้างกับลูกจ้าง ฯลฯ ในพระพุทธศาสนา เปรียบพระพุทธเจ้าเสมือนกับบุพการี ผู้ชี้ให้เห็นทางหลุดพ้นแห่งความทุกข์ ดังนั้นพุทธศาสนิกชนจึงควรตอบแทนด้วยความกตัญญูกตเวทีด้วยการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และดำรงพระพุทธศาสนาให้อยู่สืบไป
อริยสัจ 4 คือ ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ในวันวิสาขบูชา ได้แก่ ทุกข์ คือปัญหาของชีวิต สภาวะที่ทนได้ยาก ซึ่งทุกข์ขั้นพื้นฐาน คือ การเกิด การแก่ และการตาย ล้วนเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญ ส่วนทุกข์จร คือ ทุกข์ที่เกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น การพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รัก หรือ ความยากจน เป็นต้น สมุทัย คือ ต้นเหตุของปัญหา หรือสาเหตุของการเกิดทุกข์ และสาเหตุส่วนใหญ่ของปัญหาเกิดจาก "ตัณหา" อันได้แก่ ความอยากได้ต่างๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด นิโรธ คือ ความดับทุกข์ เป็นสภาพที่ความทุกข์หมดไป เพราะสามารถดับกิเลส ตัณหา อุปาทานออกไปได้ มรรค คือหนทางที่นำไปสู่การดับทุกข์ เป็นการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา มี 8 ประการ ได้แก่ ความเห็นชอบ ดำริชอบ วาจาชอบ กระทำชอบ เลี้ยงชีพชอบ พยายามชอบ ระลึกชอบ ตั้งจิตมั่นชอบ ความไม่ประมาท คือ การมีสติตลอดเวลา ไม่ว่าจะทำอะไร พูดอะไร คิดอะไร ล้วนต้องใช้สติ เพราะสติคือการระลึกได้ การระลึกได้อยู่เสมอจะทำให้เราใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท ซึ่งความประมาทนั้นจะทำให้ เกิดปัญหายุ่งยากตามมา ดังนั้นในวันนี้พุทธศาสนิกชนจะพากันน้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ด้วยความมีสติ
เมื่อถึงวันวิสาขบูชาเหล่าพุทธบริษัทชาวพุทธควรร่วมกันเจริญพุทธานุสติ ระลึกถึงหนทางการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หันมาศึกษาหลักธรรมที่ทรงประทานไว้ เป็นดังประทีปธรรมนำทางชีวิตที่ถูกต้องไปสู่สวรรค์นิพพาน ชาวพุทธทั้งคฤหัสถ์ทั่วโลกพร้อมใจยึดหลักธรรมคำสั่งสอนเเละร่วมกันประกอบพิธีบูชาพระพุทธองค์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระปัญญาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ เเละหลักธรรมที่สำคัญ ของพระองค์ท่าน ด้วยสำนึกในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงเป็นมหาบุรุษศาสดาของโลกเเละผู้ให้ความเมตตาธรรมต่อมวลมนุษยชาติ.
                                 ********************
นิสารัชต์ นิลสว่าง / ผช.บรรณาธิการ

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน