ข่าวเด่น
สภาพัฒนาการเมือง จัดสัมมนาการขัดกันแห่งผลประโยชน์และการเสริมสร้างธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและลดปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นของสังคมไทย

วันที่ 17 ก.ย. 2557 )

            สภาพัฒนาการเมือง จัดสัมมนาการขัดกันแห่งผลประโยชน์และการเสริมสร้างธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป นำไปสู่การลดปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นของสังคมไทย
             วันนี้ (17 กันยายน 2557) ที่โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน สภาพัฒนาการเมือง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล การขจัดการทุจริต และการขัดกันแห่งผลประโยชน์และเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสภาบันการเมือง องค์กร สถานศึกษาและทั้งถิ่น ครั้งที่ 2/2557 โดยมี พันเอกเศรษฐพล เกตุเต็ม เสนาธิการจังหวัดทหารบกน่าน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ และดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล รองประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล คนที่ 1 กล่าวเปิดการสัมมนาฯและแนะนำคณะกรรมการสภาพัฒนาการเมือง โอกาสนี้ นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร ประธานที่ปรึกษาเครือข่ายคนน่านจัดการตนเอง ได้บรรยายพิเศษเรื่อง การขจัดการทุจริตและคอร์รัปชั่น ซึ่งการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาที่มีอยู่ในสังคมไทยมาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประเทศไทยถูกจัดให้เป็นประเทศในกลุ่มที่มีปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบค่อนข้างมาก ทำให้เป็นผลต่อการพัฒนาประเทศชาติไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควร และวิธีการหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ การจัดการกับปัญหาการขัดกันแห่งผลประโยชน์ให้ได้เสียก่อน เพราะการขัดกันแห่งผลประโยชน์จะเชื่อมโยงไปสู่การทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการช่วยกันแก้ไขปัญหา และมีมาตรการควบคุม ตรวจสอบ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือทำให้ส่วนรวมเกิดความเสียหายขึ้นได้
              จากนั้นเป็นการอภิปรายเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ โดยวิทยากรจากสำนักงานตรวจการแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และพันเอกเศรษฐพล เกตุ เต็ม เสนาธิการจังหวัดทหารบกน่าน และดำเนินรายการโดย ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล รองประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล คนที่ 1 ส่วนในภาคบ่ายเป็นการบรรยายเรื่อง การเสริมสร้างธรรมภิบาลในสถาบันการเมือง องค์กร สถานศึกษาและท้องถิ่น โดย รศ.ดร.ปรีชา หงส์ไกรเลิศ และดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล หลังจากนั้นเป็นการสรุปผลการบรรยาย โดยพลตรีหญิง อุษณีย์ เกษมสันต์
                การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ประกอบด้วย สมาชิกสภา      ผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมสัมมนาจำนวนกว่า 130 คน ซึ่งคาดว่าหลังการประชุมสัมมนาฯ จะทำให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ รวมไปถึงแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือผู้ที่อาจตกอยู่ในสถานการณ์ของการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และสามารถนำความรู้ความเข้าที่ได้รับนำไปประพฤตปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การลดปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยต่อไป
**********
รดา บุญยะกาญจน์/ภาพข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
17 กันยายน 2557

 
« กรกฎาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน