ข่าวเด่น
เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช องค์ประธานพิธีเปิด“หมู่บ้านรักษาศีล 5” จังหวัดน่าน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 17 ก.ย. 2557 )

            เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช องค์ประธานพิธีเปิด "หมู่บ้านรักษาศีล 5” จังหวัดน่าน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ โดยให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักศีล 5 มาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน
            เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 ที่วัดพระธาตุแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช องค์ประธานพิธีเปิด "หมู่บ้านรักษาศีล 5” จังหวัดน่าน ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5” จังหวัดน่าน ที่จะเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ให้เกิดความสงบสันติสุข มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน โดยให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักศีล 5 มาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เร่งแก้ไขปัญหาด้วยการให้ทุกภาคส่วนในประเทศ ร่วมมือกันดำเนินการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยเริ่มจากครอบครัว/หมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด และส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเยาวชนและประชาชนทุกเพศทุกวัย ได้นำหลักศีลธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ไปพัฒนาชีวิตครอบครัว ชุมชนและสังคม ให้เกิดความสำนึกรักและเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
                 จังหวัดน่าน มีเป้าหมายการดำเนินงานตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดย ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา"หมู่บ้านรักษาศีล 5” ครอบคลุมทั้งจังหวัด รวม 15 อำเภอ 99 ตำบล 921 หมู่บ้าน และสถานศึกษาทุกแห่งทุกสังกัด ภายในปีงบประมาณ 2560 ซึ่งในครั้งนี้มีหมู่บ้านต่างๆ เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จำนวน 172 หมู่บ้าน โรงเรียนทุกสังกัด จำนวน 133 แห่ง วิทยาลัยรักษาศีล 5 จำนวน 4 แห่ง และหน่วยงานรักษาศีล 5 จำนวน 2 แห่ง รวมทั้งสิ้น 311 แห่ง โดยแต่ละแห่งได้มีการจัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของหมู่บ้าน สถานศึกษาตามรูปแบบและแนวทางอย่างเหมาะสมกับพื้นที่ โดยการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างวัด สถานศึกษา ชุมชน หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักความเข้าใจความสำคัญ และประโยชน์ที่จะได้รับในการปฏิบัติตนตามหลักทางพระพุทธศาสนาโดยการรักษาศีล 5 และเน้นหลักธรรมที่ส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์และแสดงถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
**************
รดา บุญยะกาญจน์/ภาพข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
17 กันยายน 2557

 
« สิงหาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน