ข่าวเด่น
จังหวัดน่าน ประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำน่านระดับจังหวัด เพื่อรับทราบแผนงาน/โครงการด้านการจัดการบริหารทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน

วันที่ 19 ก.ย. 2557 )

              จังหวัดน่าน ประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำน่านระดับจังหวัด เพื่อรับทราบแผนงาน/โครงการด้าน การจัดการบริหารทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำน่านปีงบประมาณ 2557 และติดตามความก้าวหน้าในการขอรับงบประมาณในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในปีงบประมาณ 2558 /2559  
               ที่ห้องประชุมมรกต โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายกาจพล เอิบสุขสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานการประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำระดับจังหวัด เพื่อรับทราบแผนงานและผลงานการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2557 โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวม 12 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมเจ้าท่า(สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 สาขาแพร่) กรมเจ้าท่า (ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 7 เชียงใหม่) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล การประปาส่วนภูมิภาค กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน จังหวัดทหารบกน่าน และกรมทรัพยากรน้ำ (สนง.ทรัพยากรน้ำภาค 9 พิษณุโลก) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมพร้อมชี้แจงผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการด้านการจัดการบริหารทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำน่านปีงบประมาณ 2557 และความก้าวหน้าในการขอรับงบประมาณในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในปีงบประมาณ 2558/2559 และตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 ลว. 3 กรกฎาคม 2557 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
             การประชุมฯ คณะทำงานลุ่มน้ำระดับจังหวัดในครั้งนี้ ได้มีการนำปัญหาและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดน่าน รวมทั้งความต้องการของประชาชนมาเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ซึ่งจังหวัดน่านมีสภาพพื้นที่โดยทั่วไป มีสภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่น ลอนชันเกิน 30 องศา ประมาณร้อยละ 85 ของพื้นที่จังหวัด ส่วนลูกคลื่นลอนลาด ตามลุ่มน้ำ จะเป็นที่ราบแคบๆ ระหว่างหุบเขาตามแนวยาวของลุ่มน้ำน่าน สา ว้า ปัว และลุ่มน้ำกอน และพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดน่านเป็นป่าไม้และภูเขา ร้อยละ 49.95 เป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมร้อยละ 39.24 ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยของประชาชน
                 ปัจจุบันจังหวัดน่านได้ประสบปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ มีการตัดไม้ทำลายป่าอย่างต่อเนื่องจนพื้นที่ป่าไม้กลายเป็นภูเขาหัวโล้น ก่อให้ปัญหาต่างๆตามมาและปัญหานับวันจะรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สร้างความเสียหายแก่ชีวิต ทรัพย์สินของทางราชการและประชาชนเป็นจำนวนมาก ซึ่งทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และจัดให้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบตามแผนงาน/โครงการ ทั้งนี้เพื่อให้การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง *********************
 รดา บุญยะกาญจน์/ภาพข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
18 กันยายน 2557

 
« สิงหาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน