ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน สัมมนาโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป

วันที่ 22 ก.ย. 2557 )

            สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน จัดสัมมนาโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความปรองดอง สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป เพื่อสร้างความรู้สร้างความเข้าใจ ให้กับอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน / สมาชิกหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชน / สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้อย่างกว้างขวาง
            วันนี้ (22 กันยายน 2557) ที่อาคารสโมสรเครือข่ายบริการสาธารณะ สถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน จัดให้มีสัมมนาโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป และการบรรยายเรื่อง "หมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข” โดยพระครูสิรินันทวิทย์ เจ้าคณะอำเภอเมืองน่าน และพลตรีวิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดทหารบกน่าน/ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกน่าน เปิดการสัมมนาและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตาม Road Map ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป โดยมี นายเกรียงศักดิ์ เจดีย์แปง ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน เป็นผู้กล่าวรายงานถึงการสัมมนาฯ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา เครือข่ายประชาสัมพันธ์และประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องนโยบายการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) หลักการอยู่ร่วมกันและเคารพสิทธิผู้อื่น การให้ซึ่งกันและกัน การมีส่วนร่วมและช่วยเหลือสังคม การยอมรับความคิดเห็นของทุกฝ่าย ความแตกต่างของวิถีชีวิต ชุมชน วัฒนธรรม ศาสนา ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปสู่ภาคประชาชน
               ตามที่ คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้าคณะ ได้เข้าควบคุมอำนาจการปกครองของประเทศเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 โดยกำหนด Road Map ของการบริหารประเทศในระยะที่ 1 คือ จะต้องเร่งดำเนินการในเรื่องความปรองดองสมานฉันท์ให้เร็วที่สุดในกรอบเวลา 2 – 3 เดือน เริ่มด้วยการจัดตั้งศูนย์การปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ทั้งในส่วนกลางและในระดับพื้นที่ เพื่อลดความขัดแย้งในสังคมตั้งแต่ระดับครอบครัว หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับรู้ และเกิดความเข้าใจในการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ตามแนวทางของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ระยะที่ 2 เป็นการจัดทำรัฐธรรมนูญโดยให้มีสภานิติบัญญัติขึ้นมาจัดร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมกับจัดตั้งสภาปฏิรูปเพื่อปรับปรุงแก้ไขสอดรับกับข้อเสนอแนะของทุกฝ่ายจนเป็นที่ยอมรับของสังคม และระยะที่ 3 กำหนดให้มีการเลือกตั้งขึ้นตามระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ทุกฝ่ายยอมรับผลการเลือกตั้ง ซึ่งขณะนี้ทุกภาคส่วนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) จะเดินหน้าบริหารประเทศเพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนชาวไทยต่อไป
              การจัดสัมมนาฯในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำ หมู่บ้านและชุมชน / สมาชิกหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชน / สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป จำนวนประมาณ 100 คน และคาดว่าผู้เข้ารับการสัมมนาจะได้นำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ โดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) จะเดินหน้าบริหารประเทศเพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชน โดยน้อมนำพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง "รู้รักสามัคคี” สู่การปฏิบัติทุกภาคส่วน ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เห็นความสำคัญและพร้อมให้ความร่วมมือในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นกับประเทศต่อไป
******************************
รดา บุญยะกาญจน์ /ภาพ ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
22 กันยายน 2557

 
« กรกฎาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน