ข่าวเด่น
น่านเปิดโครงการบำบัด ฟื้นฟู สมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองจังหวัดน่าน รุ่นที่ 5 ประจำปี 2557

วันที่ 23 ก.ย. 2557 )

                            ที่ห้องประชุมกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดน่านที่ 1 นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการบำบัด ฟื้นฟู สมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ฝ่ายปกครองจังหวัดน่าน รุ่นที่ 5 ซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายประจำปีงบประมาณ 2557 โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 22 กันยายน – 6 ตุลาคม 2557 โดยมีผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูจำนวน 45 คน
                            จากสภาพปัญหายาเสพติดนับเป็นปัญหาที่คุกคามเยาวชนที่เป็นกำลังหลักของชาติอยู่ในปัจจุบัน รัฐบาลจึงได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เป็นยุทธศาสตร์หลักในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้กลยุทธ์ 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง ต่อเนื่องจากปี 2556 โดยมีเป้าหมายดำเนินการในนำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาในทุกระบบจำนวน 300,000 คน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงในช่วงอายุ 7 – 19 ปี จังหวัดน่านได้ดำเนินการจัดทำโครงการบำบัด ฟื้นฟู สมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ฝ่ายปกครองจังหวัดน่าน เพื่อเป็นการสนองนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยได้ดำเนินการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้เสพและติดยาเสพติด ในระบบสมัครใจบำบัดแบบบูรณาการแบบครบวงจร เพื่อลดปัญหาการแพร่ละบาดของยาเสพติดในพื้นที่ ทั้งยังเป็นการขจัดความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการระบาดของยาเสพติดในทุกกลุ่มอาชีพ โดยในการอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน โรงพยาบาลน่าน สำนักงานอัยการจังหวัดน่าน สาธารณสุขจังหวัดน่าน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่านและครูฝึกจากกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่าน ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องของโทษของยาเสพติด และกฎหมายเกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมทั้งการส่งเสริมอาชีพ ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อที่จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดำรงชีวิตที่ดีในสังคมต่อไป
 
ศรายุทธ  ประเสริฐนิรมล  ภาพ / ข่าว

 
« สิงหาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน