ข่าวเด่น
จังหวัดน่าน จัดประชุมหารือเกี่ยวกับนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)

วันที่ 19 มิ.ย. 2558 )

                วันนี้(18 มิ.ย. 58) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดน่าน นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมหารือเกี่ยวกับนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล ในการจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ ป่าไม้ต้องมั่นคง ประชาชนมั่งคั่งอย่างยั่งยืน โดยทุกกระทรวงต้องทำตามนโยบายหลักและวิสัยทัศน์ จนถึงปี ค.ศ.2020 โดยวางหลักการว่า จะทำอย่างไรให้ป่าไม้ในประเทศสามารถอยู่ได้ ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเดิม ป้องกันการบุกรุก การใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องผิดกฎหมาย มีการดูแลป่าต้นน้ำ ป่าสมบูรณ์ โดยมีการกำหนดเป้าหมายไว้ด้วยกันหลายกลุ่ม ทั้งกลุ่มที่อยู่ในข่ายที่เป็นมติ ครม. กลุ่มที่มีสิทธิใช้ที่ดินของรัฐ ซึ่งมีมติเดิมอยู่แล้ว โดยรัฐจะเข้าไปดูแลในกรอบกติกา ส่วนกลุ่มที่ไม่มีที่ดินทำกินนั้น จะมีการจัดสรรที่ดิน แต่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ จัดทำการเกษตรโดยกรมพัฒนาที่ดินจะเข้าไปดูแลว่าจะทำอย่างไร โดยจะต้องเริ่มการทำโซนนิ่งพื้นที่ เป็นการนำร่องพื้นที่การเกษตร นอกจากนี้ยังใช้แนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
               สำหรับพื้นที่จังหวัดน่าน ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดเตรียมพื้นที่ดำเนินการตามนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ระดับพื้นที่ ตามมติที่ประชุม คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด ครั้งที่ 1/2558 และได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะทำงานเพื่อจัดเตรียมพื้นที่ดำเนินการตามนโยบายที่ดินแห่งชาติจังหวัดน่าน (คทช.จังหวัด)ระดับพื้นที่ และพิจารณาการดำเนินการจัดเตรียมพื้นที่ จัดทำข้อมูลที่ดิน จัดที่ดินและการพัฒนาอาชีพ พร้อมแผนที่ขอบเขตที่ดินตามนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ในพื้นที่จังหวัดน่านประกอบด้วยพื้นที่ตำบลบ้านพื้ อำเภอบ้านหลวง ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา ตำบลยอด อำเภอสองแคว และ ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา ซึ่งมีการดำเนินการจัดทำข้อมูลที่ดิน และแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ที่จะจัดให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีทำกินและที่อยู่อาศัย จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ครอบครองที่ดินและรายชื่อผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ทำกินและที่อยู่อาศัย จัดทำแผนปฏิบัติการการจัดการที่ดินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาดในระดับจังหวัด ให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ทำกินและที่อยู่อาศัย และตรวจสอบหลักเกณฑ์การจัดที่ดินรวมทั้งหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ทำกินและที่อยู่อาศัยในรูปแบบชุมชนที่เหมาะสม ซึ่งยึดหลักการจำแนกพื้นที่ที่นำมาจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกิน โดยจำแนกพื้นที่ออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 (สีเขียว) ที่ดินว่างเปล่า สามารถนำมาจัดได้ทันที กลุ่มที่ 2 (สีเหลือง) ที่ดินที่มีผู้ครอบครอง และกลุ่มที่ 3 (สีแดง) ที่ดินที่ต้องพิจารณาด้านกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี

...................................................
 
สมาน สุทำแปง / ข่าว
18 มิถุนายน 2558

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน