ข่าวเด่น
น่านเร่งแก้ปัญหายาเสพติด เปิดโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองจังหวัดน่าน รุ่นที่ 3 บำบัดฟื้นฟู สมรรถภาพผู้เสพผู้ติดยาเสพติด

วันที่ 20 มิ.ย. 2558 )

                              ที่ห้องประชุมกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดน่านที่ 1 นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการบำบัด ฟื้นฟู สมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ฝ่ายปกครองจังหวัดน่าน รุ่นที่ 3 ประจำปี 2558 โดยดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน 2558 – 2 กรกฎาคม 2558 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมบำบัดฟื้นฟูจำนวน 75 คน จากปัญหายาเสพติดที่นับเป็นปัญหาที่คุกคามเยาวชนที่เป็นกำลังหลักของชาติอยู่ในปัจจุบัน รัฐบาลได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เป็นยุทธศาสตร์หลักในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้กลยุทธ์ 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง อย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายดำเนินการในนำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาในทุกระบบจำนวน 220,000 คน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงในช่วงอายุ 7 – 19 ปี จังหวัดน่านได้ดำเนินการจัดทำโครงการบำบัด ฟื้นฟู สมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ฝ่ายปกครองจังหวัดน่าน เพื่อเป็นการสนองนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล โดยได้ดำเนินการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้เสพและติดยาเสพติด ในระบบสมัครใจบำบัดแบบบูรณาการแบบครบวงจร เพื่อลดปัญหาการแพร่ละบาดของยาเสพติดในพื้นที่ ทั้งยังเป็นการขจัดความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการระบาดของยาเสพติดในทุกกลุ่มอาชีพ โดยในการอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน โรงพยาบาลน่าน สำนักงานอัยการจังหวัดน่าน สาธารณสุขจังหวัดน่าน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่านและครูฝึกจากกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่าน ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องของโทษของยาเสพติด กฎหมายเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และการส่งเสริมอาชีพ ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อที่จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดำรงชีวิตที่ดีในสังคมต่อไป
 
ศรายุทธ  ประเสริฐนิรมล  ภาพ / ข่าว

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน