ข่าวเด่น
จังหวัดน่าน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ด้านการประชาสัมพันธ์

วันที่ 22 มิ.ย. 2558 )

                  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ และนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจ ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งเกิดกระบวนการมีส่วนร่วม การแสดงความคิดเห็นของทุกภาคส่วนร่วมกัน
                 นายเกรียงศักดิ์ เจดีย์แปง ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน เปิดเผยว่า ปัจจุบันการประชาสัมพันธ์ ถือเป็นกระบวนการสื่อสารที่มีส่วนช่วยสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งภายในและภาคนอกหน่วยงาน ช่วยกระตุ้นให้เกิดความนิยม ยกย่อง นับถือ เสื่อมใส ศรัทธา และสามารถส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรได้ โดยเฉพาะจังหวัดน่านเป็นจังหวัดชายแดน มีสภาพทางภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน ประชาชนอาศัยอยู่กระจัดกระจายตามเขตพื้นที่เมืองและพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร บางแห่งการคมนาคมไม่สะดวก จนทำให้การดำเนินการพัฒนาเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎร มีความล่าช้า หรือไม่ชัดเจน หรือไม่สามารถรับรู้ ตระหนักรู้ จนเกิดการขาดโอกาสในการได้รับรู้ข่าวสารของทางราชการได้
               จังหวัดน่าน โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรภาครัฐที่รับผิดชอบงานด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์กร ขึ้นในระหว่างวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านและในเขตพื้นที่บริการครอบคลุม ข้าราชการ พนักงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ที่รับผิดชอบในการบริหารงานด้านประชาสัมพันธ์ขององค์กร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับรู้แนวทางการประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานเผยแพร่และผลงานสำคัญของหน่วยงานตามภารกิจ ความสำเร็จของงานที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชน การให้บริการประชาชน และผลงานที่มีลักษณะโดดเด่นของหน่วยงานที่สมควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ ซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสำเร็จอีกด้วย
                    การจัดอบรมฯในครั้งนี้ จัดให้มีกิจกรรมศีล 5 สร้างความสามัคคี การอยู่ร่วมกันในสังคมระหว่างบ้าน วัด ราชการ การเขียนข่าวเพื่อการประสัมพันธ์องค์กร เทคนิคการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในการประชาสัมพันธ์ การฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว และการเลือกสื่อและช่องทางสื่อสาธารณะที่นำมาใช้ในงานประชาสัมพันธ์ขององค์กร ซึ่งคาดว่าการจัดอบรมจะสามารถทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสารไปสู่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และทำให้ประชาชนเกิดความกระตือรือร้น ในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง ให้เกิดความเจริญต่อไป
******************
รดา บุญยะกาญจน์/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
22 มิถุนายน 2558

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน