ข่าวเด่น
จังหวัดน่าน ส่งเสริมบุคลากร อปท. และภาคเอกชน ในงานด้านประชาสัมพันธ์องค์กร

วันที่ 24 มิ.ย. 2558 )

         เช้าวันนี้ (24 มิ.ย.58) ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราชการ จังหวัดน่าน นายกาจพล เอิบสุขสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ที่รับผิดชอบงานด้านการประชาสัมพันธ์องค์กร เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน ได้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ และนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งเกิดกระบวนการมีส่วนร่วม
 
         นายกาจพล เอิบสุขสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า จังหวัดน่านเป็นจังหวัดชายแดน มีสภาพทางภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน ประชาชนอาศัยอยู่กระจัดกระจายตามเขตพื้นที่เมืองและพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร บางแห่งการคมนาคมไม่สะดวก การรับทราบข้อมูลข่าวสารอาจมีความล่าช้า หรือไม่ชัดเจน หรือไม่สามารถรับรู้ ตระหนักรู้ จนเกิดการขาดโอกาสในการได้รับรู้ข่าวสารของทางราชการได้ การขับเคลื่อนงานด้านประชาสัมพันธ์ต้องถือว่าทุกภาคส่วนจะต้องให้ความร่วมมือกัน และเป็นช่องทางในการติดต่อกับภาครัฐและเอกชนในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ในการเผยแพร่นโยบายการปฏิบัติงานและยุทธศาสตร์ของจังหวัดน่านให้ประชาชนรับทราบ และเป็นช่องทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือว่าเป็นหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่จะขับเคลื่อนข่าวสารไปสู่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และทำให้ประชาชนเกิดความกระตือรือร้นในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนของตนเองให้เกิดความเจริญต่อไป
 
..................................
พวงพยอม  คำมุง
 

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน