ข่าวเด่น
จังหวัดน่าน มอบโล่รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด

วันที่ 28 ก.ค. 2558 )

             จังหวัดน่าน โดยกรมการพัฒนาชุมชน จัดพิธีมอบโล่รางวัลพร้อมประกาศเกียรติคุณแก่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด และผู้ที่มีผลงานและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2558 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
            นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2558 เพื่อเป็นเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด กิจกรรมเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด และบุคลากรพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ที่มีผลงานการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2558 ซึ่งผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโล่รางวัลสิงห์ทอง จากกระทรวงมหาดไทย รวม 4 ประเภท ประกอบด้วยรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข” ระดับจังหวัด รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ บ้านน้ำคา หมู่ที่ 1 ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บ้านบอน หมู่ที่ 1 ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน รางวัลกิจกรรมเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด มี 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชาย ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ นายธนกร แคว้งอินทร์ ผู้นำอาสาพัฒนา ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) หญิง ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ นางสาวอภิชญา หอมดอก ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ประเภทกลุ่ม/องค์กรแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหัวนา หมู่ที่ 3 ตำบลท่าน้าว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน และประเภทศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ดีเด่นระดับอำเภอ ได้แก่ ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน นอกจากนี้ ในงานได้มีการมอบรางวัลให้กับบุคลากรพัฒนาชุมชนที่มีผลงานการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2558 จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายเกษม รัตนบุรี ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเชียงกลาง และนางศรีแพร เหลี่ยมพูล ตำแหน่งพัฒนากรผู้ประสานงานตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
              หลังมอบรางวัล ผวจ.น่าน ได้กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจแก่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และผู้ที่มีผลงานและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2558 ได้มีการพัฒนาขับเคลื่อนหมู่บ้านและชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้า และพัฒนาต่อยอดให้เป็นชุมชน/ผู้นำอาสาพัฒนา และเป็นกลุ่มองค์กรในการพัฒนาหมู่บ้านแบบสุขสมบูรณ์ และพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชน/หมู่บ้านอื่นต่อไป
******************
รดา บุญยะกาญจน์/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
28 กรกฎาคม 2558

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน