ข่าวเด่น
จังหวัดน่านแจ้งทุกภาคส่วนปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558

วันที่ 29 ก.ค. 2558 )

           จังหวัดน่านแจ้งให้ส่วนราชการทุกส่วนราชการ อำเภอทุกอำเภอ ถือปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ โดยถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด และแจ้งให้อำเภอเชิญผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ ให้มารับฟังคำชี้แจงแนวทาง รับทราบและเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าว ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งมีรายละเอียดโดยย่อดังนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดรวมกลุ่มหรือมั่วสุมหรือจัดให้มีการรวมกลุ่มหรือมั่วสุมในลักษณะหรือโดยพฤติการณ์ที่น่าจะเป็นการนำไปสู่การแข่งรถในทางอันเป็นความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก บิดามารดาหรือผู้ปกครองต้องให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรม สั่งสอน และยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่ดีของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความปกครองดูแลของตน ตลอดจนต้องไม่สนับสนุนหรือปล่อยปละละเลยให้เด็กและเยาวชนในปกครองเกิดการรวมกลุ่มหรือมั่วสุมดังกล่าว หากเด็กและเยาวชนได้กระทำความผิดดังกล่าวซ้ำอีก บิดามารดาหรือผู้ปกครองจะต้องระวางโทษจำคุก หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ใดผลิต ครอบครอง จำหน่าย ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ อันควรเชื่อว่าเป็นการตระเตรียม ส่งเสริม สนับสนุน จัดหา เพื่อนำไปสู่การแข่งขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ต้องระวางโทษจำคุกหรือทั้งจำทั้งปรับ ห้ามมิให้ผู้ประกอบการกิจการสถานบริการหรือสถานประกอบการใดที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการ ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เปิดทำการเกินกว่าเวลาที่มีกฎหมายบัญญัติ ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่ากำหนดเวลาที่มีกฎหมายบัญญัติ ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการพกพาอาวุธ วัตถุระเบิด หรือยาเสพติดเข้าไปในสถานที่ของตน หากพบว่าสถานบริการหรือสถานประกอบการใดกระทำผิดดังกล่าว จะถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือสั่งปิดและห้ามมิให้มีการเปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการในสถานที่ดังกล่าวอีกเป็นเวลา 5 ปี ห้ามมิให้มีสถานที่ขายเครื่อง แอลกอฮอล์ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา หากฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมายโดยเด็ดขาด รวมทั้งสั่งปิดสถานที่ดังกล่าวทันที ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไมให้เกิดการกระทำผิด หากปรากฏว่ามีการเพิกเฉยหรือละเลยไม่กระทำการหรืองดเว้นกระทำการตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ผู้บังคับบัญชาผู้นั้นดำเนินการทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครองกับเจ้าหน้าที่ผู้นั้นอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว เพื่อร่วมกันป้องกันภัยสังคม ระงับยับยั้งและแก้ไขปัญหาการรวมกลุ่มหรือมั่วสุมเพื่อก่อความเสียหายให้แก่ผู้อื่น นอกจากนี้ เพื่อสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบให้แก่เด็กและเยาวชน ผู้ปกครอง ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสังคมในทุกภาคส่วน ให้ตระหนักถึงความปลอดภัย การให้คุ้มความคุ้มครองกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 
กัมปนาท พอจิต / ข่าว

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน