ข่าวเด่น
จังหวัดน่าน แถลงผลงานการดำเนินงาน 11 ด้าน 9 ประเด็น ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้ชื่อ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คืนความสุขให้คนในจังหวัดน่าน

วันที่ 10 ก.ย. 2558 )

              ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราชจังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย พลตรีชาญณรงค์ แกล้วกล้า ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกน่าน และผู้แทนหน่วยงานอีก 8 หน่วยงานรวม 10 หน่วยงาน ร่วมกันแถลงผลงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามภารกิจนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ภายใต้ชื่องาน "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คืนความสุข ให้คนในจังหวัดน่าน”ซึ่งจังหวัดน่านได้นำเสนอผลงานที่สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล 11 ด้าน ตามยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 9 ประเด็นประกอบด้วย การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ และการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
              โดยผลงานการดำเนินงานดีเด่นของจังหวัดน่าน ประกอบด้วย 1.จังหวัดน่านร่วมกับธนาคารกสิกรไทยจัดแสดงเทิดพระเกียรติในโอกาสมหามงคลสมัยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 60 พรรษา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา 2. โครงการพัฒนาตามวาระ "สร้างเมืองน่านน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ” เนื่องจากจังหวัดน่านเป็นพื้นที่ต้นน้ำที่สำคัญของประเทศ จึงได้ดำเนินการมาอย่างจริงจังและป็นรูปธรรม โดยที่ผ่านมาได้ร่วมกันบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการทั้งในด้านการป้องกันปราบปรามการตัดไม่ทำลายป่า และการยึดพื้นที่ที่ถูกบุกรุกคืน การแก้ไขหมอกควันไฟป่า การปลูกป่าสามอย่าง การพัฒนาแหล่งน้ำ และการพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักเกษตรผสมผสาน สร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ 3.การแก้ไขปัญหาเกษตรกรยากจนและปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่แล้งซ้ำซาก 4.การนำร่องการพัฒนาด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยดำเนินการร่วมกันทั้งภาคราชการ เอกชนและประชาชนในพื้นที่ 5.โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ในพื้นที่ 15 อำเภอ โดยในช่วงที่ผ่านมาจังหวัดน่านไม่มีเหตุการความขัดแย้งทางการเมืองหรือการแสดงออกทางสัญญาลักษณ์ทางการเมืองแต่อย่างใด และ 6.โครงการ 1 อำเภอ 1 ลุ่มน้ำ 1 ธนาคารต้นไม้ โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา
................................................
9 กันยายน 2558
ศรายุทธ ประเสริฐนิรมล ภาพ / ข่าว

 
« กรกฎาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน