ข่าวเด่น
จังหวัดน่าน พร้อมขับเคลื่อนการส่งเสริมความปลอดภัยในการสัญจรด้วยรถจักรยาน

วันที่ 14 ก.ย. 2558 )

             จังหวัดน่าน พร้อมขับเคลื่อนการส่งเสริมความปลอดภัยในการสัญจรด้วยรถจักรยาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการขับขี่รถจักรยาน การสร้างจิตสำนึก ความเอื้ออาทร และการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน ให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในวิถีชีวิตของคนในพื้นที่
            นายกาจพล เอิบสุขสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า ด้วยปัจจุบันกระแสการขับขี่รถจักรยานเป็นทางเหลือกหนึ่งของการเดินทางที่มีประโยชน์ต่อสุข ประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม และลดปัญหาการจราจร จึงมีผู้สนใจใช้รถจักรยานเป็นการสัญจร ออกกำลังกาย และสันทนาการเพิ่มขึ้นอย่างมาก ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้ประชาชนได้มีโอกาสใช้รถจักรยานเพื่อการออกกำลังกาย และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับประเทศอีกด้วย ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้น้อมนำพระราชดำรัสของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงเมตตาประทานผ่านนายกรัฐมนตรีว่า "ขอให้ดูแลการสัญจรบนท้องถนนอย่างทั่วถึง เพื่อความปลอดภัยของประชาชนทุกคน” ทรงให้สติและทรงพระราชทานคำแนะนำว่า "การเคารพกฎจราจรเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะช่วยลดอุบัติเหตุได้” และพระองค์ท่านได้ปฏิบัติพระองค์ทรงเป็นต้นแบบในการทรงรถจักรยานอีกด้วย
            จังหวัดน่าน ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการส่งเสริมความปลอดภัยในการสัญจรด้วยรถจักรยาน และให้ความสำคัญเรื่องการขับขี่รถจักรยานใน 3 รูปแบบ คือ ใช้เป็นพาหนะในชีวิตประจำวัน ใช้เพื่อออกกำลังกาย และใช้เพื่อการท่องเที่ยว โดยเน้นหนักการสร้างความปลอดภัยในการสัญจรด้วยรถจักรยาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผ่นแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2556 – 2559 พร้อมทั้งดำเนินการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการสัญจรด้วยรถจักรยาน การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เน้นการลดปัจจัยเสี่ยงจากคน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้างความตระหนักรู้ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติตามกฎหมาย การมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การแบ่งปันการใช้ใช้ถนนให้เป็นวิถีชีวิตของประชาชน มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนต่อไป
******************
รดา บุญยะกาญจน์/ ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
14 กันยายน 2558

 
« กรกฎาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน