ข่าวเด่น
ธนาคารเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน เปิดโครงการสนับสนุนสินเชื่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองภายใต้มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน ของรัฐบาล

วันที่ 15 ก.ย. 2558 )

            ที่สำนักงานธนาคารเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดน่าน นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิด โครงการสนับสนุนสินเชื่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ภายใต้มาตรการส่งเสริมความ เป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน ของรัฐบาล และมอบสินเชื่อสนับสนุนกองทุนหมู่บ้าน เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานให้กับกองทุนฯ เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนในระดับหมู่บ้านทั่วประเทศ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุน เพิ่มอำนาจการใช้จ่ายของคนในภาคชนบท เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจ ฐานรากให้มีความมั่นคง รักษาฐานลูกค้า และสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจของธนาคาร
                 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 เห็นชอบมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน กระจายการลงทุนไปในพื้นที่ต่างๆ ในต่างจังหวัด และผลักดันให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่นและภูมิภาคอย่างทั่วถึง สำหรับมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยประกอบไปด้วยมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน และมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล โดยในมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน ได้มอบหมายให้ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สนับสนุนสินเชื่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง(กองทุนฯ) ระดับดีมาก(A) และระดับดี(B) กองทุนฯ ละไม่เกิน 1 ล้านบาท วงเงินรวม 60,000 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานให้กับกองทุนฯ โดยมีเงื่อนไขไม่ให้กองทุนฯ และสมาชิก Refinance หนี้เดิมธนาคาร เกษตรและสหกรณ์ สาขาจังหวัดน่าน จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนสินเชื่อกองทุนฯ ภายใต้มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้านของรัฐบาล
              โดยในวันนี้ ได้มอบเงินกองทุนให้แก่ กองทุน หมู่บ้านชุมชนเมือง 13 แห่ง ได้แก่ บ้านดอนมูล หมู่ที่ 5 ตำบลดู่ใต้ กองทุนหมู่บ้าน ชาวหลวง ชุมชนบ้านเด่นใหม่ ป่าป๋างสามัคคี อำเภอเมืองน่าน ชุมชนบ้านห้วยแก้ว ชุมชนบ้านพานทอง ชุมชนบ้านไหล่น่าน อำเภอเวียงสา ชุมชนบ้านนาหนุน อำเภอท่าวังผา ชุมชนบ้านปง อำเภอปัว ชุมชน บ้านดอนแก้ว อำเภอเชียงกลาง ชุมชนบ้านทุ่งอ้าว อำเภอทุ่งช้าง ชุมชนบ้านนาบอน อำเภอนาหมื่น และชุมชนบ้านม่วงใหม่ อำเภอภูเพียง ทั้งนี้ เพื่อ และสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจของธนาคาร ระยะเวลาดำเนินการตามโครงการ 7 ปี นับจากวันที่กองทุนฯ ลงนามในนิติกรรมสัญญา โดยต้องยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 31 ธันวาคม 2558 หรือภายในกรอบวงเงินที่กำหนด 30,000 ล้านบาท แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงกำหนดก่อนอัตราดอกเบี้ย ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยกับกองทุนฯ ดังนี้ ปีที่ 1–2 ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปี ปีที่3–7 ในอัตราดอกเบี้ยเท่ากับต้นทุนทางการเงิน (Financing Cost) บวกด้วย ร้อยละ 1ต่อปี
******************
รดา บุญยะกาญจน์/สมาน  สุทำแปง / ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
15 กันยายน 2558

 
« สิงหาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน