ข่าวเด่น
บทความพิเศษ : การเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในระดับชุมชน

วันที่ 6 ม.ค. 2559 )

            กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสำนักงานและส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ 10 เชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในระดับชุมชน เป็นแนวทางสำหรับการเตรียมความพร้อมกลุ่มเป้าหมายในชุมชน โดยใช้วิธีประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำ Focus group ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แกนนำชุมชนและตัวแทนทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ มีการระดมความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อใช้เป็นภูมิคุ้มกันทางสังคม รองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยจังหวัดน่านได้ดำเนินการในพื้นที่เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง ได้ดำเนินการจัดการระบบผลกระทบจากการเข้าสู่อาเซียนในชุมชน แบ่งเป็น 12 มิติ ประกอบด้วย 1.มิติสุขภาพอนามัย 2.มิติการศึกษา 3.มิติการเมืองการปกครอง 4.มิติความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 5.มิติครอบครัว 6.มิติศาสนาและวัฒนธรรม 7.มิติการท่องเที่ยว 8.มิติสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน 9.มิติการมีงานทำและรายได้ 10.มิติสิทธิและความเป็นธรรม 11.มิติที่อยู่อาศัย และ12.มิติด้านอาหาร สำหรับผลการดำเนินการ จากการศึกษาพบว่า ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง คนในชุมชนส่วนใหญ่มีรายได้จากการเกษตร โครงสร้างประชากรประกอบด้วย หลายชนิดพันธุ์ วิถีชีวิตชุมชนเรียบง่ายและมีปัญหาพื้นฐานหลายประการ ไม่รุนแรง กล่าวคือ ด้านเศรษฐกิจ แรงงาน ครอบครัว สาธารณสุข ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม รวมทั้งอาชญากรรม ยาเสพติด และคนต่างด้าว ด้วยตนทุนทางสังคมด้านมนุษย์ วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ มีส่วนร่วมของประชาชนค่อนข้างดี เกิดสำนึกอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเข้มแข็ง การศึกษาทำให้ชุมชนเกิดความเปลี่ยนแปลง ทำให้ชุมชนมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลกระทบทางลบและมีการเตรียมพร้อมการจัดการรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงถือได้ว่าชุมชนตำบลงอบ เป็นกรณีศึกษาและแบบอย่างที่ดีให้ชุมชนต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมเข้าประชาคมอาเซียน พร้อมรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และเตรียมความพร้อมในทุก ๆ มิติ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไป
 
 
**********************
กัมปนาท พอจิต /เรียบเรียง
ที่มา : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน

 
« สิงหาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน