ข่าวเด่น
บทความพิเศษ : การจัดระบบผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน 12 มิติ (ชุมชนตำบลงอบ)

วันที่ 6 ม.ค. 2559 )

            กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสำนักงานและส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ 10 เชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในระดับชุมชน เป็นแนวทางสำหรับการเตรียมความพร้อมกลุ่มเป้าหมายในชุมชน โดยจัดทำโครงการดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดน่าน และได้ดำเนินการในพื้นที่เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง ได้ดำเนินการจัดการระบบผลกระทบจากการเข้าสู่อาเซียนในชุมชน แบ่งเป็น 12 มิติ ประกอบด้วย 1.มิติสุขภาพอนามัย จัดให้มีการเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศโดยหน่วยงานสาธารณสุข ไทย-ลาว ด่านห้วยสะแตง แต่งตั้งคณะทำงานประสานเฝ้าระวังโรคระบาด ทุ่งช้าง-เชียงฮ่อน (ประเทศลาว) สร้างความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างท้องถิ่น เตรียมความพร้อมด้านโรงพยาบาล แพทย์ เครื่องมือแพทย์เพื่อรับรองผู้ป่วย 2.มิติการศึกษา จัดให้ มีการศึกษาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในการสื่อสารในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ข้อห้าม ธรรมเนียม ประเพณีของประเทศเพื่อนบ้าน พัฒนาสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนาและให้ความรู้นักเรียนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 3.มิติการเมืองการปกครอง มีการเตรียมชุมชนให้เข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ชัดเจน ของภาครัฐและภาคประชาชน 4.มิติความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้ความรู้ มาตรการ เรื่อง การป้องกันชีวิตและทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง จัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครช่วยเหลือประชาชน เช่น อพปร.,ชรบ.,อสม. และตำรวจบ้าน 5.มิติครอบครัว สร้างความเข้มแข็ง ความสามัคคีและเอื้ออาทรต่อกันในชุมชน เฝ้าระวังอาชญากรรมจากที่อาจจะเกิดขึ้น โดยการแอบแฝงของกลุ่มมิจฉาชีพมากับการเปิดประชาคมอาเซียน 6.มิติศาสนาและวัฒนธรรม จัดให้มีกิจกรรมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี สนับสนุนให้มีปราชญ์และภูมิปัญญาชาวบ้าน ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชนรุ่นหลัง 7.มิติการท่องเที่ยว จัดให้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ และร่วมกันดูแลรักษาให้เกิดความยั่งยืน 8.มิติสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน จัดให้มีการให้ความรู้ ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนตระหนักถึงการรักษา และร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่า สัตว์ป่า และต้นน้ำลำธาร 9.มิติการมีงานทำและรายได้ สนับสนุนด้านการค้าขาย แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศ ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสามารถแข่งขัน กับประเทศเพื่อนบ้านได้ จัดให้มีการอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตั้งกลุ่มอาชีพเพื่อรองรับ การค้าระหว่างประเทศตามแนวชายแดน 10.มิติสิทธิและความเป็นธรรม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจสิทธิขั้นพื้นฐานแก่ชุมชน สร้างความตระหนักในสิทธิหน้าที่ของตนเอง และปกป้องสิทธิของตนเอง ส่งเสริมปลูกฝังการมีคุณธรรม จริยธรรม 11.มิติที่อยู่อาศัย สร้างบ้านเรือนที่ถูกสุขลักษณะ มั่นคงแข็งแรง สะอาด ปลอดภัย และ 12.มิติด้านอาหาร ส่งเสริมให้ชุมชนบริโภคอาหารในพื้นที่ หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกับผลผลิตทางการเกษตร จัดให้มีการส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการจากบุคลากรสาธารณสุข อย่างสม่ำเสมอ โดยการจัดการระบบ ทั้ง 12 มิติ นั้นสามารถเป็นต้นแบบให้กับชุมชนต่าง ๆ นำไปปรับใช้ เพื่อเตรียมพร้อมในการสู่ประชาคมอาเซียน ชุมชนมีความสุข เกิดความมั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป
 
 
กัมปนาท พอจิต / เรียบเรียง
ที่มา : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน

 
« สิงหาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน