ข่าวเด่น
หัวหน้าคณะทำงาน ศปป.กอ.รมน.ภาค 3และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

วันที่ 8 ม.ค. 2559 )

              พลตรีเบญจรงค์ บริสุทธิพันธุ์ หัวหน้าคณะทำงาน ศปป.กอ.รมน.ภาค 3 และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อตรวจเยี่ยมและประชุมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ พร้อมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดน่าน (ศปป.จ.นน.)และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดน่าน
             ที่ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ศาลากลางจังหวัดน่าน พลตรีเบญจรงค์ บริสุทธิพันธุ์ หัวหน้าคณะทำงาน ศปป.กอ.รมน.ภาค 3 เป็นประธานในการประชุมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ โดยมี นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อประชุมเกี่ยวกับการขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดน่าน ในการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งรับฟังผลสรุปการดำเนินงานของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดน่าน และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดน่าน รับฟังปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงาน เพื่อหารือ ดำเนินการแก้ไข ร่วมกับขับเคลื่อน สร้างความปรองดองสมานฉันท์ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป
                สำหรับการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดน่าน ได้มีการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม ตาม ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดน่าน และในอำเภอทุกอำเภอตั้งในที่ว่าการของอำเภอ เพื่อทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน และทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วม ตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และจัดให้มีการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ออกเป็น 2 แบบ คือ แบบร้องทุกข์ด้วยตนเอง และแบบร้องทุกข์ทางโทรศัพท์ การดำเนินร้องเรียนร้องทุกข์กรณีแก้ไขไม่ยุติ จะมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รับเรื่อง/จัดทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น แจ้งส่วนราชการ/หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และมีการติดตามผลการดำเนินงาน และแจ้งแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้ร้องทราบภายในกรอบระยะเวลากำหนด ซึ่งผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558 จังหวัดน่าน มีจำนวนเรื่องร้องทุกข์รวม 330 เรื่อง ประกอบด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร จำนวน 1 เรื่อง เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบ จำนวน 19 เรื่อง เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค จำนวน 44 เรื่อง เรื่องที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 31 เรื่อง เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน 59 เรื่อง เรื่องที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน จำนวน 20 เรื่อง และเรื่องทั่วไป (เหตุเดือดร้อนรำคาญ) จำนวน 156 เรื่อง
                นอกจากนี้ หัวหน้าคณะทำงาน ศปป.กอ.รมน.ภาค 3 ยังได้ขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนทุกแขนงในพื้นที่จังหวัดน่าน ได้ช่วยประชาสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยขอให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องผ่านทุกช่องทาง ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความรัก ความสามัคคี และเกิดการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขต่อไป
******************
รดา บุญยะกาญจน์/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
8 มกราคม 2559

 
« กรกฎาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน