ข่าวเด่น
จังหวัดน่านประกาศงดเว้นการเผาระยะ 60 วัน เริ่มตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยเด็ดขาด ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมาย

วันที่ 8 ม.ค. 2559 )

                จังหวัดน่านประกาศงดเว้นการเผาป่า เผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เผาขยะ และเผาวัชพืชข้างทาง เผาในพื้นที่โล่งแจ้งทุกกรณี เป็นระยะเวลา 60 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยเด็ดขาด เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดน่าน หากพบผู้ฝ่าฝืนที่กระทำให้เกิดเพลิงไหม้ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่น จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและได้รับโทษตามกฎหมาย
                 นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ใช่ช่วงฤดูแล้ง ช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายนของทุกปี จะมีมลพิษหมอกควันปกคลุมจังหวัดน่าน มีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการจุดไฟเผาป่า เผาวัชพืชทางการเกษตร และการเผาในพื้นที่โล่งกว้างอื่นๆ โดยเฉพาะการเผาป่าก่อให้เกิดความเสียหายแก่ต้นไม้ทุกชนิด ทุกขนาด และทำให้สัตว์ป่าลดน้อยลง พื้นที่หน้าดินถูกเผาทำลาย ขาดสิ่งปกคลุมหน้าดิน โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความลาดชันมาก หากฝนตกหนักจะทำให้เกิดการพังทลายของหน้าดินอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก มีตะกอนขุ่นข้น แม่น้ำลำธารตื้นเขินจนเกิดน้ำท่วมฉับพลัน ทำให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือน สัตว์เลี้ยง และพืชผลทางการเกษตรของประชาชน ตลอดจนมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจการท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่ง และปัจจัยอื่น ๆ จนทำให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากสถานการณ์ดังกล่าว จังหวัดน่านจึงได้มีประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ขอความร่วมมืองดเว้นการเผา เฝ้าระวังและสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในท้องที่จังหวัดน่าน ดังนี้คือ ให้งดการเผาป่า เผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เผาขยะ และเผาวัชพืชข้างทาง เผาในพื้นที่โล่งแจ้งทุกกรณี เป็นระยะเวลา 60 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งประชาชนหากมีความจำเป็นต้องเผาไร่และวัชพืชในที่ทำกิน ให้แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตปกครองท้องที่นั้นๆ ก่อนจะดำเนินการเผาพร้อมจัดทำแนวกันไฟและควบคุมมิให้ไฟลุกลามไปยังพื้นที่อื่นๆ หากราษฎรผู้ใดไม่แจ้งต่อกำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน หรือแจ้งแล้วไม่ทำแนวกันไฟ และมิได้ควบคุมไฟให้อยู่ในเขตพื้นที่ของตนเอง ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านแจ้งต่อนายอำเภอท้องที่ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
                นอกจากนี้ รอง ผวจ.น่าน ยังได้กล่าวอีกว่า สำหรับประชาชนที่จุดไฟเผาป่าหรือปล่อยให้ไฟลุกลามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตป่าสงวนแห่งชาติ ผู้ฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษและมีความผิดาตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 - 20 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 200,000 บาท หากประชาชนพบเห็นการบุกรุกแผ้วถางป่าและเผาป่า เผาวัชพืชอื่นๆ ขอให้แจ้งอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สถานีควบคุมไฟป่าน่าน โทรศัพท์ 089-8523879 หรือ 054 – 701102 สถานีควบคุมไฟป่าศรีน่าน อ.นาน้อย โทรศัพท์ 088-4127965 สถานีควบคุมไฟป่าแม่จริม โทรศัพท์ 084-8072489 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าน่าน 088- 5452828 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อย 089-5540958 สายด่วน สำนกงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน 1784 และ 054 – 716174 / 086 – 1186779 มณฑลทหารบกที่ 38 กองกิจการพลเรือน 054 – 774083 ต่อ 71215 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน 054 – 716456 ต่อ 15 เพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ดำเนินการควบคุมและดับไฟป่าได้ทันท่วงทีต่อไป
******************
รดา บุญยะกาญจน์/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
8 มกราคม 2559

 
« สิงหาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน