ข่าวเด่น
จังหวัดน่านจัดโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองประจำปี 2559

วันที่ 11 ม.ค. 2559 )

               จังหวัดน่าน จัดโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองประจำปี 2559 ให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรักสามัคคี และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักของชาติ
                 ที่โรงแรมน่านฟ้าใสรีสอร์ท จังหวัดน่าน นายปรีชา โชติทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดน่าน เป็นประธานในการเปิดโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง ประจำปี 2559 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและพื้นฟูประชาธิปไตย โดยมีเข้าร่วมอบรมเป็นเด็กและเยาวชนจากสถาบันการศึกษาทั้งเขตเมืองและเขตชนบททั้ง 15 อำเภอ รวมทังสิ้น 100 คน การฝึกอบรมจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 11 – 13 มกราคม 2559 การอบรมจัดเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างสามัคคี "ร่วมกันคุย” โดยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างความรักสามัคคีและปรองดองของประชาชน และความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักของชาติ และ "ร่วมกันทำ” เพื่อสร้างสังคมปรองดอง
                 การฝึกอบรมฯ จัดให้มีรูปแบบการฝึกอบรมประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสถานที่ฝึกอบรม การบรรยายการปูพื้นฐานแนวคิดและอุดมการณ์ประชาธิปไตย ตามแนวทางการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และการศึกษาดูงานชุมชนต้นน้ำน่าน อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน และพื้นที่ดำเนินโครงการปิดทองหลังพระฯ บ้านน้ำป๊าก อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ศึกษาดูงานคนรุ่นใหม่น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง และการทำเกษตรผสมผสานในพื้นที่ เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรมฯ ได้มีความรู้ความเข้าใจทางวิชาการ และจากการศึกษาดูงานการดำเนินชีวิตของปราชญ์ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดน่าน และการใช้ศาสตร์พระราชในการพัฒนาพื้นที่ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ หลังจากการศึกษาดูงาน โครงการฯ ยังจัดให้มีการเปิดเวทีอภิปรายแบบสัมมนาเป็นกลุ่มปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มเยาวชน ในหัวข้อ "เด็กและเยาวชนไทย... วัยใสหัวใจปรองดอง” ซึ่งหลังจากการฝึกอบรมฯ จะทำให้เด็กและเยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง ประจำปี 2559 ได้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความคิดเป็นเหตุเป็นผลส่งเสริมความคิดนอกกรอบ พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน แก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง และสามารถนำไปถ่ายทอดให้แก่ครอบครัว ชุมชนและเครือข่ายต่อไป
******************
รดา บุญยะกาญจน์/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
11 มกราคม 2559

 
« สิงหาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน