ข่าวเด่น
จังหวัดน่าน กำหนดมาตรการในการควบคุมการก่อสร้างอาคารของหน่วยงานภาครัฐ ในพื้นที่เขตเมืองเก่าน่าน

วันที่ 11 ม.ค. 2559 )

             จังหวัดน่าน กำหนดมาตรการในการควบคุมการก่อสร้างอาคารของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ในพื้นที่เขตเมืองเก่าน่าน เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและทำลายทัศนียภาพความเป็นเมืองเก่าของจังหวัดน่าน
             นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า ตามที่มติคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการประกาศพื้นที่และขอบเขตใจเมืองเก่าน่าน และเวียงพระธาตุแช่แห้ง เป็นพื้นที่เมืองเก่า ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า พ.ศ. 2546 ให้มีการดำเนินงานตามแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าน่าน รวม 2 บริเวณ คือ พื้นที่ใจเมืองน่าน และเวียงพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่านจึงได้มีประกาศมาตรการในการควบคุมการก่อสร้างอาคารของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐอย่างอื่นที่อาจพึงมีในบริเวณเมืองเก่าน่าน ที่อาจมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและทำลายทัศนียภาพของเมืองเก่าน่าน และเพื่อรักษาภาพภูมิทัศน์ของเมืองน่านให้มีเสน่ห์ มีบรรยากาศของเมืองเก่าน่าน และเป็นบริเวณที่มีคุณค่า มีความสำคัญทั้งในด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม วัฒนธรรมและประเพณี และเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเทียวที่สำคัญของจังหวัดน่านด้วย
              มาตรการในการควบคุมการก่อสร้างอาคารของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐอย่างอื่น ที่จะดำเนินการก่อสร้างและการอนุญาตก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในพื้นที่เชื่อมต่อบริเวณเมืองเก่าน่าน 2 บริเวณ คือ ระหว่าง พื้นที่ใจเมืองน่าน ถึงศูนย์ราชการจังหวัดน่าน และระหว่างพื้นที่ใจเมืองน่าน ถึงเวียงพระธาตุแช่แห้ง ขอให้พิจารณาตามแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าน่าน หน้า 9 – 12 ถึง 9-13 ซึ่งได้รับการเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรีในวันที่ 20 กันยายน 2548 และพิจารณาถึงรูปแบบ ลักษณะอาคาร สี ความสูง ให้เหมาะสมกับความเป็นเมืองเก่าน่านและวัฒนธรรมของจังหวัดน่าน
                  อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันจังหวัดน่านได้ย้ายหน่วยงานราชการต่างๆ ไปที่ศูนย์ราชการจังหวัด น่าน ถนนน่าน-พะเยา และมีการขยายตัวของเมือง การก่อสร้างอาคารต่างๆ เกิดขึ้นจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดอาคารที่มีผลกระทบต่อสภาพ และทำลายทัศนียภาพความเป็นเมืองเก่าของจังหวัดน่าน จังหวัดน่านจึงขอให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ถือปฏิบัติตามประกาศจังหวัดน่านในเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดต่อไป
******************
รดา บุญยะกาญจน์/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
11 มกราคม 2559

 
« สิงหาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน