ข่าวเด่น
น่าน เปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ค่าย “ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดน่าน”

วันที่ 14 ม.ค. 2559 )

                                      วันนี้ 14 ม.ค. 59 ที่ห้องประชุมกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดน่านที่ 1 นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระบบสมัครใจ ในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม "ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดน่าน” ตามที่รัฐบาลได้มีเจตนารมณ์และความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะลดระดับปัญหายาเสพติดและปัญหาที่เกี่ยวเนื่องให้ได้มากที่สุด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบสุขของประชาชนและสังคมโดยส่วนรวม ซึ่งในการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไข โดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและจัดการกับปัญหาอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ ดังนั้น สำนักงาน ป.ป.ส.จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี 2559 เพื่อเป็นกรอบและแนวทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว จังหวัดน่านได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็น "วาระจังหวัด” โดยบูรณาการทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559 แผนบำบัดรักษายาเสพติด ในการนี้ได้จัดทำโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ค่าย "ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดน่าน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดให้กลับตัวเป็นคนดีมีคุณภาพและกลับไปอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ และไม่หวนกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำอีกและได้มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ ดำเนินการค้นหา ชักชวนและนำผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่อำเภอสมัครใจมาเข้าร่วมโครงการฯ โดยในรุ่นนี้มีระยะเวลาการฝึกอบรม 14 วัน ระหว่างวันที่ 13 - 26 มกราคม 2559 มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน โดยได้รับความร่วมมือจากที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน สสจ.น่าน ตชด.324 วิทยาลัยเทคนิคน่าน ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้
 
ศรายุทธ  ประเสริฐนิรมล  ภาพ / ข่าว

 
« สิงหาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน