ข่าวเด่น
จังหวัดน่านเปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

วันที่ 14 ม.ค. 2559 )

            จังหวัดน่านเปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของจังหวัดน่านในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร และเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
            ที่ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ศาลากลางจังหวัดน่าน นายกมลโลจฒน์ เชียงวงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของจังหวัดน่านในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร และเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้สนับสนุนงบประมาณให้จังหวัดดำเนินการตามโครงการจังหวัดสู่อาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการและบุคลากรในส่วนภูมิภาค ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนในมิติต่างๆ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ/ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน/ประเทศสมาชิกอาเซียนในระดับต่างๆ โดยในปี พ.ศ. 2558 ประเทศสมาชิกอาเซียนได้มีการวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน เพื่อรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน เพิ่มเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาค ธำรงไว้ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมือง สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ รวมถึงการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม การกินดีอยู่ดีบนพื้นฐานของความเสมอภาพ และผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา โดยกฎบัตรอาเซียนข้อ 34 ระบุว่า ภาษาที่ใช้ในการทำงานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ
                 การฝึกอบรมตามโครงการฯ จัดให้มีการฝึกอบรมฯ ในระหว่างวันที่ 14 – 15 มกราคม 2559 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของส่วนราชการในจังหวัดน่าน รวมจำนวน 80 คน ซึ่งหลังการฝึกอบรมฯ คาดว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจ มีประสบการณ์และความกล้าในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติได้ ตลอดจนสามารพัฒนาการฝึกทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เช่น การแนะนำตนเอง การกล่าวทักทาย การพูดคุยในเรื่องชีวิตประจำวัน การรับโทรศัพท์ การพูดโทรศัพท์ และการฝึกทักษะการร่างหนังสือเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศได้
******************
รดา บุญยะกาญจน์/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
14 มกราคม 2559

 
« สิงหาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน