ข่าวเด่น
น่านเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาผลงานวิจัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ 7

วันที่ 21 ม.ค. 2559 )

              จังหวัดน่านเตรียมจัดงานประชุมสัมมนาผลงานวิจัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ 7 ร่วมกับ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) และหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินฺทปญฺโญ ระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2559 ภายใต้หัวข้อ ภูมิศาสตร์วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา (Cultural Geography on Buddhism) ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยและผลงานวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาจากองค์กรนานาชาติ แลกเปลี่ยนทางวิชาการและงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาระหว่างกัน หาแนวทางในการวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่สามารถนำไปใช้ได้จริง และเพื่อประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในชีวิตประจำวันของชาวพุทธ สำหรับการสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 7 นั้นมีประเด็นที่น่าสนใจหลากหลายประเด็น อาทิ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง พุทธศาสนากับภูมิศาสตร์วัฒนธรรม โดย พระพรหมบัณฑิต,ศ ดร.อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ภูมิศาสตร์วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาพัฒนาการและหลักฐานทางโบราณคดี โดย นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช เลขานุการคณะกรรมการหอจดหมายเหตุพุทธทาส การนำเสนอบทความวิจัยนานาชาติ การบรรยายพิเศษ เรื่อง Map and Roads to Propagation of Buddhism via Setellite โดย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เป็นต้น นอกจากนี้ภายในงานยังเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนา ศึกษาหาความรู้จากนิทรรศการภูมิศาสตร์วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา นิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ และยังมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป และของดีเมืองน่าน โดยการจัดประชุมสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติดังกล่าวนี้ จะมีนักวิจัยและนักวิชาการจากในประเทศ และจากต่างประเทศ อีก 17 ประเทศ กว่า 500 คน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย
 
 
***************
กัมปนาท พอจิต /ข่าว

 
« สิงหาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน