ข่าวเด่น
ผู้ว่าฯ น่าน เน้นกลับบ้าน ปลอดภัย ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560

วันที่ 27 ธ.ค. 2559 )

        นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน แจ้งว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 มกราคม 2549 เรื่องการดำเนินการมาตรการและแผนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ให้ถือเป็นภารกิจสำคัญและจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัตเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลดังกล่าว บูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยทหารในพื้นที่ และภาคประชาสังคมในการดำเนินงานอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน อาสาสมัครต่าง ๆ และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เคร่งครัด และต่อเนื่อง ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนที่จะกลับบ้านมีความปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุ ลดการบาดเจ็บ การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัตเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560
 
        ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน แจ้งต่อว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 จังหวัดน่านได้นำมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้ง 4 ด้าน เป็นแนวทางในการดำเนินงานอย่างเข้มข้น จริงจัง และต่อเนื่อง ดังนี้
 
       1. มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน ประกอบด้วย มาตรการการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทำความดีเพื่อพ่อ "เลิกดื่ม เลิกขับเร็ว ร่วมใจใส่หมวกนิรภัย” และร่วมกิจกรรมทางศาสนา " 1 อำเภอ 1 กิจกรรม” และ "สวดมนตร์ข้ามปี”
        2. มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนน "1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย” เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ กวดขันและสร้างวินัยจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีความปลอดภัย ติดตั้งสัญญาณไฟหรือสัญญาณ เสียง จัดทำป้ายเตือนจุดเสี่ยงให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน และเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น ตลอดจนบริการจัดจุดพักรถ และจุดบริการต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางได้ผ่อนคลายจากการเดินทางไกล
       3. มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำกับ ควบคุม ดูแลรถโดยสารสาธารณะและรถโดยสารไม่ประจำทาง โดยเฉพาะเกี่ยวกับพนักงานขับรถโดยสาร รวมทั้งตรวจสอบสภาพรถโดยสารสาธารณะ และรถโดยสารไม่ประจำทางให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก ให้หยุดประกอบกิจการหรือหลีกเลี่ยงการใช้รถบรรทุกในการประกอบกิจการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ตลอดจนประชาชนตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ด้วย
        4. มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อม โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสิ่งอันตรายข้างทาง อาทิ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง สัญญาณไฟจราจร เสาป้าย เป็นต้น ให้ปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ตลอดจนปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมข้างทาง โดยเฉพาะบริเวณทางร่วม ทางแยก เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560
 
"ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”
 
..........................................
พวงพยอม  คำมุง  / ข่าว

 
« สิงหาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน