ข่าวเด่น
จังหวัดน่าน เข้มงวดมาตรการ 1ร. 2ส. 3ข. 4ม. รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560

วันที่ 28 ธ.ค. 2559 )

         นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน แจ้งว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กำหนดมาตรการในการดำเนินการช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุถนนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคน ถนน ยานพาหนะ และสิ่งแวดล้อม ให้เหลือน้อยที่สุด โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยทหารในพื้นที่ และภาคประชาชน ในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) นำมาตรการดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง ดังนี้
 
         1. กฎหมายจราจร ตามมาตรการ 1ร. 2ส. 3ข. 4ม. (10 รสขม) ได้แก่ 1) ความเร็ว เกิดกว่ากฎหมายกำหนด 2) ขับรถย้อนศร 3) ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร 4) ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 5) ไม่ไม่ใบขับขี 6) แซงในที่คับขัน 7) เมาสุรา 8) ไม่สวมหมวกนิรภัย 9) มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัน 10) ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ และกรณีผู้ขับขี่ไม่มอให้ทดสอบความสามารถในอันที่จะขับ หรือเมาสุรา หรือของอย่างอื่น ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ผู้นั้นเมาสุราหรือเมาของอย่างอื่น รวมทั้งกรณีห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง
        2. กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กฎหมายสุรา และกฎหมายสถานบริหาร ให้เน้นหนักการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในเวลาตามกฎหมายกำหนด และในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี รวมทั้งการเปิด – ปิด สถานบริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด
        3. กฎหมายทางหลวง ให้เข้มงวดกวดขั้นการใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด และการขาดสิ่งของและจอดรถบริเวณบนไหล่ทาง
        4. กฎหมายขนส่งทางบก ให้เข้มงวดกวดขันพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และตรวจสอบสภาพรถ ให้มีความมั่นคงแข็งแรง มีอุปรกรณ์ความปลอดภัย และส่วนควบถูกต้องตรมที่กฎหมายกำหนด
         5. กฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ เป็นกลไกหลักในการควบคุม กำกับ สอดส่อง ป้องปราม และตักเตือนผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน
         6. กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
 
 "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”
 
.................................................
พวงพยอม คำมุง / ข่าว

 
« สิงหาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน