ข่าวเด่น
น่านเปิดตลาดสินค้าการเกษตร “กาดเกษตรน่าน” เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและชุมชนที่อยู่ในพื้นที่สูง

วันที่ 26 พ.ค. 2560 )

             จังหวัดน่าน โดยสำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มที่ 3 ลุ่มน้ำน่าน เชิญชวนประชาชนทั่วไปเที่ยวงานตลาดสินค้าเกษตร "กาดเกษตรน่าน” เพื่อเลือกซื้อสินค้าที่สะอาดและมีความปลอดภัย จากเกษตรกรและชุมชนที่อยู่ในพื้นที่สูง
             นายพงศ์พิษณุ ทิศทางดี นักวิชาการ รักษาการแทนผู้จัดการสำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงกลุ่มที่ 3 ลุ่มน้ำน่าน เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มที่ 3 ลุ่มน้ำน่าน ภายใต้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทและภารกิจในการสนับสนุนงานด้านวิจัยและพัฒนาของโครงการหลวง และนำองค์ความรู้ของโครงการหลวงไปขยายผลสู่เกษตรกรชุมชนบนพื้นที่สูงอื่นๆ รวมถึงในเขตจังหวัดน่าน จำนวน 11 พื้นที่ ใน 9 อำเภอของจังหวัดน่าน ได้กำหนดเปิดตลาดสินค้าการเกษตร "กาดเกษตรน่าน” ในวันที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มที่ 3 ลุ่มน้ำน่าน บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน ภายในงานกาดเกษตรน่าน จัดให้มีการจำหน่ายพืชผักปลอดภัยจากเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯ กลุ่มที่ 3 ลุ่มน้ำน่าน และเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดน่าน การตรวจหาสารพิษตกค้างในเลือดของผู้บริโภค การวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต การวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของดิน และการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ อีกมากมาย
                 สำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มที่ 3 ลุ่มน้ำน่าน ดำเนินงานภายใต้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทและภารกิจในการสนับสนุนงานด้านวิจัยและพัฒนาของโครงการหลวง และนำองค์ความรู้ของโครงการหลวงไปขยายผลสู่เกษตรกรชุมชนบนพื้นที่สูงอื่นๆ รวมถึงในเขตจังหวัดน่าน จำนวน 11 พื้นที่ ใน 9 อำเภอของจังหวัดน่าน มีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและชุมชนที่อยู่บนพื้นที่สูงในเรื่องการพัฒนาอาชีพ รายได้ การอนรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารและรายได้แก่เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย
                 ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่สูงให้มีการพัฒนาอาชีพที่ดี มีรายได้ และเพื่อให้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความมั่นคง ในด้านอาหารที่มั่งคงและมีความปลอดภัยจากพิษ จังหวัดน่านจึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมเที่ยวงานกาดเกษตร ในวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มที่ 3 ลุ่มน้ำน่าน บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน
*********************
รดา บุญยะกาญจน์ ///// /ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
26 พฤษภาคม 2560

 
« กรกฎาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน