ข่าวเด่น
น่านเดินหน้าขับเคลื่อนร่างแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดน่าน ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) สู่การปฏิบัติได้จริง

วันที่ 30 พ.ค. 2560 )

         ที่โรงแรมดิเอมเพลส สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน ร่วมกับคณะวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และเครือข่ายหน่วยงานราชการ และกลุ่มเครือข่ายผู้พิการจังหวัดน่าน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่างแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดน่าน ฉบับที่ 3 เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิอย่างแท้จริงและสร้างสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

          ในการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มเครือข่ายคนพิการในแต่ละอำเภอของจังหวัดน่าน มาร่วมบูรณาการแนวทางและมาตรการที่กำหนดไว้ในแผน ปรับปรุงแผนงานที่ได้มีการยกร่างแผนไปก่อนหน้าให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และเพื่อขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพในช่วงระยะเวลา 5 ปีนี้ โดยต้องจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดน่าน ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564 ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560-2564 ตามวิสัยทัศน์ คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง ดำรงชีวิตอิสระ ในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ เสริมพลังคนพิการและองค์กรด้านคนพิการให้มีศักยภาพและความเข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ขจัดการเลือกปฏิบัติ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง เสริมสร้างความเข้าใจและเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ สร้างสภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ส่งเสริมการบูรณาการเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน โดยในพื้นที่มีคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด เป็นกลไกขับเคลื่อนเชิงนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับพื้นที่ต่อไป

 

กัมปนาท  พอจิต /ข่าว


 
« สิงหาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน