ข่าวเด่น
โรงพยาบาลน่านจัดโครงการคัดกรองติดตามโรคไตเรื้อรังและชะลอไตเสื่อม

วันที่ 30 พ.ค. 2560 )

       ณ ห้องประชุมพุทธมนต์โชติคุณ อาคารสิริเวชรักษ์ โรงพยาบาลน่าน จัดกิจกรรม "โครงการคัดกรองติดตามโรคไตเรื้อรัง และชะลอไตเสื่อมในประชาชนกลุ่มเสี่ยงเขตอำเภอเมืองน่าน และอำเภอภูเพียง” เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยการให้ความรู้และเสริมพลังผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยโรคไต รวมทั้งประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคไต ที่อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอภูเพียง ที่เคยได้เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลน่าน เพื่อลดความเสี่ยง ลดโรค สร้างความเข้าใจ สร้างความตระหนักทั้งเรื่องโรคไต เรื่องอาหาร การบำบัดทดแทนไต การควบคุมระดับน้ำตาล การออกกำลังกาย เรื่องการใช้ยาและอื่น ๆ ที่มุ่งหวังให้ท่านได้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีขึ้น ชะลอการเสื่อมของไต เพราะในสภาวการณ์ปัจจุบัน โรงพยาบาลน่าน ยังมีผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการล้างไตเป็นจำนวนมาก แต่โรงพยาบาลก็ยังไม่สามารถจัดเครื่องล้างไตให้เพียงพอต่อความต้องการได้  ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการส่งเสริม ป้องกัน ไม่ให้คนที่มีภาวะสุขภาพปกติ ต้องกลายมาเป็นผู้ป่วยโรคไต ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ก็มีความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะมีส่วนช่วยให้สามารถลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตอย่างกว้างขวาง ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่ดีในการสร้างสุขภาพ ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคที่สามารถป้องกันได้ และสามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง

          สำหรับจังหวัดน่าน ข้อมูลในปี พ.ศ.2558 พบผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง จำนวน 38,664 คน สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และนิ่ว จากสถิติพบว่าผู้ป่วยนิ่วที่มารับบริการที่โรงพยาบาลน่าน เขตอำเภอเมือง และเขตอำเภอภูเพียง จำนวน 2,538 คน ไม่ได้รับการตรวจคัดกรองจำนวน 673 คน นอกจากนี้ยังพบว่าผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ยังไม่เคยได้รับการตรวจคัดกรองไต จำนวน 1,084 คนอีกด้วย   

กัมปนาท  พอจิต /ข่าว

              


 
« สิงหาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน