ข่าวเด่น
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดโครงการ สคบ. สัญจร ครั้งที่ 3 ที่น่าน

วันที่ 1 มิ.ย. 2560 )

                         ที่ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน   นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดโครงการ สคบ. สัญจร  ครั้งที่ 3 โดยมี นายไพศาล  วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  ให้การต้อนรับ   โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก พร้อมได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน ของอำเภอต่างๆ การดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ   ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมาก

                             นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เป็นประธาน ปาถกฐาพิเศษเรื่องนโยบายในการคุ้มครองผู้บริโภค และสร้างเครือข่ายผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่  นักเรียน นักศึกษา  เพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ และเข้าใจ ในฐานะผู้บริโภค ให้รู้จักการคุ้มครองสิทธิของตัวเอง โดยไม่ตกเป็นผู้เสียเปรียบ และรู้จักป้องกันสิทธิของตนเอง หรือไม่ได้รับอันตรายจากสินค้า       ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ จะต้องเร่งดำเนินงาน ให้ประชาชน รู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค รู้เท่าทันผู้ประกอบการธุรกิจ ไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ                                 

                                 โครงการ สคบ. สัญจร จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชน รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้กับผู้ประกอบธุรกิจ โดยเป็นการร่วมมือระหว่าง สคบ. และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดน่าน    ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด  เพื่อให้คำแนะนำในการจัดทำฉลากที่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่เอาเปรียบผู้บริโภคเพราะที่ผ่านมา การละเมิดสิทธิและเอาเปรียบผู้บริโภคไม่ได้เกิดจากการกระทำโดยตั้งใจเสมอไป ส่วนหนึ่งเกิดมาจากการไม่เข้าใจ ในกฎระเบียบ ฉะนั้นการชี้แจงให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องจะเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ  

                                 จากนั้นนายออมสิน ชีวะพฤกษ์   รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหมู่บ้านน้ำเกี๋ยน ตำบลน้ำเกี๋บย อำเภอภูเพียง   ติดตามความก้าวหน้า โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เข้มแข็ง ในพื้นที่ หมู่บ้านน้ำเกี๋ยน ตำบลน้ำเกี๋บย อำเภอภูเพียง      กองทุนหมู่บ้าน ที่ยกระดับกองทุนหมู่บ้านให้เป็นสถาบันการเงินชุมชน ต้นแบบ โครงการหมู่บ้าน ชุมชนเมือง ตำบลน้ำเกี๋ยน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน การแปรรูปจากสมุนไพร มีการจัดตั้งเป็นสถาบันกองทุนกลางของหมู่บ้านขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหาต่างๆให้กับคนในหมู่บ้าน เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน 

                             ในการนี้นายออมสิน ชีวะพฤกษ์  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ได้กล่าวว่า   โครงการ สคบ. สัญจร ครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชน ที่อยู่ในพื้นที่ ได้รับความรู้  เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค    การสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค ให้เข้าถึงประชาชน ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานในส่วนของจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกอำเภอ ของแต่ละจังหวัด   เพื่อมาเป็นส่วนร่วมในการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ขณะเดียวกัน จะมีการขยายเครือข่าย ด้วยการจัดตั้งชมรมคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา และส่วนภาคประชาชนสามารถรวมตัวกันเพื่อจัดตั้งชมรมคุ้มครองผู้บริโภคได้อีกด้วย

สมาน  สุทำแปง /ข่าว


 
« สิงหาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน