ข่าวเด่น
น่านถอดบทเรียนส่งเสริมหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตรจังหวัดน่าน

วันที่ 6 ก.ย. 2560 )

              สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเวทีสัมมนาถอดบทเรียนส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรจังหวัดน่าน นำเสนอผลงานการดำเนินการในตำบลดีเด่นปลอดการเผา พร้อมมอบเกียรติบัตร และมอบเครื่องอัดฟางก้อนชนิดพ่วงท้ายแก่ตำบลปลอดการเผาในพื้นที่เกษตรดีเด่น ประจำปี 2559 และ 2560 โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี
              การจัดเวทีถอดบทเรียนส่งเสริมหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตรจังหวัดน่านในครั้งนี้ ดำเนินการเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน มอบประกาศนียบัตร และรางวัลเครื่องอัดฟางก้อนชนิดพ่วงท้าย ให้แก่ตำบล ที่ประสบผลสำเร็จ และชนะการประกวดตำบลต้นแบบ ปลอดการเผาในพื้นที่การเกษตร ประจำปี 2559 และ ปี 2560 ซึ่งได้แก่ตำบลอ่ายนาไลย และตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา ตามลำดับ รวมทั้งมอบประกาศนียบัตรแก่ตำบลต้นแบบปลอดการเผา ปี 2560 และตำบลเครือข่ายเกษตรปลอดการเผา ปี 2560 ด้วย โดยตำบลที่ได้รับรางวัล ยังได้นำเสนอผลงานในรูปแบบการจัดนิทรรศการ บรรยายสรุป และเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผลการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จ ด้านปลอดการเผาดีเด่นในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งขยายผล สร้างเครือข่าย ลดการเผาในพื้นที่การเกษตรในพื้นที่จังหวัดน่าน ในปี 2561 นี้ต่อไป
               สำหรับผลสำเร็จที่แต่ละพื้นที่สามารถลดการเผาในพื้นที่การเกษตรได้อย่างเป็นรูปธรรม คือ เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างจิตสำนึก รณรงค์ส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆที่เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ อาทิ เสียงตามสาย การลงพื้นที่พบปะ การประชุมประจำเดือนของชุมชน ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง เป็นต้น อีกทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมแกนนำชุมชน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนต้นแบบปลอดการเผาในพื้นที่การเกษตร การจัดงานวันถ่ายทอดความรู้ และรณรงค์หลุดการเผา โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร เช่น การทำน้ำหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยหมักกองโต การเพาะเห็ดในตะกร้า การบ่มห่มดิน การจัดทำแนวกันไฟ การไถกลบตอซัง เป็นต้น นอกจากนั้น ในหลายตำบลปลอดการเผาในพื้นที่การเกษตร ยังมีมาตรการ กฎระเบียบ กติกา ที่เข้มงวดของตำบล เกี่ยวกับการงดเว้นการเผาอีกด้วย ซึ่งจากผลการดำเนินที่ผ่านมาได้ร่วมกันถอดออกมาเป็นบทเรียนสำหรับใช้ในการส่งเสริมหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตรจังหวัดน่าน ในปี 2561 พร้อมนำปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ มาร่วมดำเนินการแก้ไข โดยการบูรณาการจากทุกภาคส่วนอีกด้วย
 
 
กัมปนาท พอจิต ข่าว

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน