ข่าวเด่น
คณะสงฆ์จังหวัดน่าน จัดโครงการธรรมะม๋วนใจ๋สัญจร เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 6 ก.ย. 2560 )

               คณะสงฆ์จังหวัดน่าน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน คณะสงฆ์อำเภอเมืองน่าน และอำเภอเมืองน่าน จัดโครงการธรรมะม๋วนใจ๋สัญจร เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายเป็นพุทธบูชา รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและสามารถประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
              ที่วิทยาลัยชุมชนน่าน จังหวัดน่าน นายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เปิดโครงการธรรมะม๋วนใจ๋สัญจร โดยมี นายสมเกียรติ ยะกับ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ และมีพระเดชพระคุณ พระราชธรรมวาที เป็นองค์บรรยายธรรม ซึ่งโครงการธรรมะม๋วนใจ๋สัญจร ทางคณะสงฆ์จังหวัดน่าน มีพระเดชพระคุณ พระราชคุณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดน่าน ได้มองเห็นความสำคัญของการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า และมอบหมายให้พระเดชพระคุณ พระสุนทรมุณี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ในการเผยแผ่หลักธรรมในพระพุทธศาสนาให้เข้าถึงประชาชน ด้วยหลักธรรม 8 ประการ อันได้แก่ หลักศีลธรรมและวัฒนธรรม หลักสุขภาพอนามัย หลักสัมมาชีพ หลักสันติสุข หลักศึกษาสงเคราะห์ หลักสาธารณสงเคราะห์ หลักกตัญญูกตเวทิตาธรรม และหลักสามัคคีธรรม โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
                สำหรับการดำเนินโครงการธรรมะม๋วนใจ๋สัญจร เป็นการจัดเพื่อน้อมถวายความดีเป็นพุทธบูชา และน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า และสามารถประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และเป็นบุคลากรของประเทศอย่างมีคุณภาพ กิจกรรมในโครงการจัดให้มีการาตอบปัญหาธรรมะ การอ่านค่าว – จ๊อย การเล่นดนตรีสะล้อ ซอ ปิน เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่ตลอดไป และเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แต่ละคนได้หลีกเว้นจากความชั่ว ได้ตระหนักถึงคุณความดี อันจะเป็นการสรรสร้างสังคมให้อยู่ดีมีสุข และให้ประชาชนได้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในบวรพระพุทธศาสนา เพื่อขัดกล่อมจิตใจให้เบิกบานและเป็นสุขในการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยการตั้งจิตภาวนา งดเหล้าเข้าวัด ลด ละ เลิก อบายมุข ทั้งปวง ซึ่งการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ประชาชน และผู้ที่มีจิตศรัทธา เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก
******************************
รดา บุญยะกาญจน์ /ภาพ ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
6 กันยายน 2560

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน