ข่าวเด่น
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน จัดงานวันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัย ประจำปี 2560 และจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประเด็น พุทธบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมยุคไทยแลนด์ 4.0

วันที่ 9 ก.ย. 2560 )

                      ที่ศาลาหลวงวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง อ.ภูเพียง จ.น่าน พระเดชพระคุณ พระราชวรมุนี,ดร. รองเจ้าคณะภาค 6 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมพิธีเปิดงานวันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬา ลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการจัดการประชุมประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1
                 สำหรับวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เริ่มต้นจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ในโครงการขยายห้องเรียนวัดพระธาตุแช่แห้ง เมื่อปี พ.ศ.2545 ต่อมาพัฒนายกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์ เมื่อปี 2555 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชานุญาตให้ใช้ชื่อ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 65 พรรษา โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการจัดงานวันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้ได้กำหนดจัดงานในวันที่ 9 กันยายน 2560
            ภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ผลวิจัยของนิสิตคณะต่าง ๆ ของวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมสู่สังคมยุคไทยแลนด์ 4.0 การจัดทำบันทึกความร่วมมือเครือข่ายประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอบทความวิชาการ หลากหลายประเด็น อาทิ พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาจิตและปัญญายุคไทยแลนด์ 4.0 พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองยุคไทยแลนด์ 4.0 พุทธบูรณาการเพื่อการฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นต้น โดยมุ่งหวังให้ผลงานวิจัย และบทความวิชาการต่าง ๆ จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป ในการบูรณาการทำงานร่วมกัน ทันยุค ทันสมัย สามารถดำเนินชีวิต ตามหลักพระพุทธศาสนาได้อย่างปกติสุข มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และร่วมกับขับเคลื่อน พัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล กับแนวทางพัฒนาประเทศเป็นไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป
 
 
กัมปนาท พอจิต ข่าว

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน