ข่าวเด่น
จังหวัดน่านมอบโล่รางวัลแก่หมู่บ้าน/หน่วยงาน/บุคคลรักษาศีล 5 ต้นแบบดีเด่น

วันที่ 13 ก.ย. 2560 )

             จังหวัดน่าน โดยคณะกรรมการประเมินหมู่บ้าน หน่วยงาน สถานศึกษา บุคคลรักษาศีล 5 ต้นแบบ และหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลดีเด่น ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5” มอบโล่รางวัล เกียรติบัตร และของรางวัลแก่หมู่บ้าน สถานศึกษา บุคคลและหน่วยงานดีเด่น เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
            ที่ศาลาหลวงวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบโล่รางวัล เกียรติบัตร และของรางวัลให้แก่หมู่บ้าน หน่วยงาน สถานศึกษา บุคคลรักษาศีล 5 ต้นแบบ และหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลดีเด่น ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5” ระยะที่ 3 โดยมี พระราชศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ได้รับโล่ รางวัลฯ และผู้ที่มาร่วมงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดน่าน โดยได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระยะที่ 1 ในเดือนมิถุนายน 2557 เป็นต้นมา จนถึงระยะที่ 3 ประจำปี 2560 ดำเนินการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน อาทิ ประกาศให้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5” เป็นนโยบายหลักของจังหวัด การกำหนดแนวทางดำเนินงานที่ชัดเจน จัดทำและแจกจ่ายคู่มือโครงการและมอบป้ายแก่หมู่บ้าน หน่วยงาน และสถานศึกษาที่ร่วมโครงการ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ จังหวัด อำเภอ และตำบล การประชุมเสวนาพระสงฆ์ ผู้นำชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ การสรรหาและคัดเลือกหมู่บ้าน หน่วยงาน สถานศึกษา บุคคลรักษาศีล 5 ต้นแบบ และหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลดีเด่นระดับอำเภอ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานฯ และประกาศผลการประเมินระดับจังหวัดน่านเป็นลำดับสุดท้าย ซึ่งเป็นไปตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5” ในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปี 2560
               สำหรับการมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร และของรางวัลในครั้งนี้ ได้มีการมอบโล่รางวัล เกียรติบัตรและของรางวัล ให้แก่หมู่บ้าน หน่วยงาน สถานศึกษา และบุคคลต้นแบบ ประกอบด้วย หมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ กิตติมศักดิ์ จำนวน 1 รางวัล หมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ จำนวน 15 รางวัล หน่วยงาน/องค์กรรักษาศีล 5 ต้นแบบ จำนวน 21 รางวัล สถานศึกษารักษาศีล 5 ต้นแบบ จำนวน 20 รางวัล และบุคคลรักษาศีล 5 ต้นแบบ จำนวน 19 รางวัล หลังจากมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร ประธานในพิธีได้กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีต่อผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ และขอให้ผู้ที่ได้รับรางวัลได้ยึดถือและปฏิบัติตนในการรักษาศีล 5 ตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา มาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขสืบไป
******************************
รดา บุญยะกาญจน์ /ภาพ ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
13 กันยายน2560

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน