ข่าวเด่น
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดน่าน ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 18 เม.ย. 2561 )

     18 เมษายน 2561 ที่ห้องประชุมเจ้าสุมนเทวราช ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เดินทางมาตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีนายวัชรพงษ์ โพธิ์สูง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและนำเสนอผลงาน การ ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดน่าน

     ด้วยพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและสรรพชีวิตในข้อทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติรวมถึงพระวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโลกหนึ่งเดียว โดยมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ดังนั้นเพื่อสนองพระปณิธานและพระวิสัยทัศน์ดังกล่าว เห็นควรดำเนินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ เห็นผลเป็นรูปธรรมตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงรับเป็นประธานกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงรับเป็นรองประธานกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ รัฐบาลจึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11(6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมอบหมายให้นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดน่าน  เพื่อร่วมประชุมชี้แจงความคืบหน้าในการดำเนินงานและสถานการณ์ การป้องกันคุ้มครองโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดน่าน

        นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวต่ออีกว่า ให้ปศุสัตว์จังหวัดน่านบูรณาการร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดน่าน และท้องถิ่นจังหวัดน่าน ลงพื้นตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงในการเกิดโรคในพื้นที่รับผิดชอบและเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์การเกิดโรค ตามรอยต่อพรหมแดนระหว่างประเทศ เนื่องจากจังหวัดน่านมีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านที่ยากในการป้องกันและดำเนินการทำวัคซีนป้องกันโรค อีกทั้งให้สร้างความร่วมมือและประชุมหารือแนวทางในการเตรียมความพร้อม จัดเตรียมวัคซีนที่ใช้ในคนและสัตว์ ให้มีความพร้อมและปริมาณที่เพียงพอ และมอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านและหน่วยงานภาคีเครือข่าย ดำเนินเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการสัมผัสสัตว์เลี้ยง (สุนัข,แมว) ผ่านทางช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย อย่างต่อเนื่อง


........................................................

 

อาชอำพล แก้ววิจิตร / ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

18 เมษายน 2561                                                                       

 


 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน