ข่าวเด่น
ผู้ว่าฯน่าน ขานรับนโยบายกระทรวงมหาดไทย กำกับ ติดตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน”

วันที่ 19 เม.ย. 2561 )

    นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบนโยบายให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด ดำเนินการ กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)

      ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 รับทราบการกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก สร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 82,371 หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นเงิน 16,474.2 ล้านบาท กำหนดห้วงระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม 2561 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชน เป็นกลไกหลักรับผิดชอบในการดำเนินโครงการ นั้น

     ทั้งนี้ จังหวัดน่านได้มอบหมายให้ที่ทำการปกครองเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบขับเคลื่อนการดำเนินการระดับจังหวัด ทำความเข้าใจหลักเกณฑ์  ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินการตามคู่มือการดำเนินงานโครงการให้เข้าใจอย่างละเอียด ติดตามความคืบหน้า รับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินโครงการฯ ของจังหวัดและอำเภอ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

 

........................................................

 

อาชอำพล แก้ววิจิตร / ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

19 เมษายน 2561                                                                     

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน